Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Lê Minh Toàn

  • Pháp luật đại cương / Lê Minh Toàn - H.: Nxb Chính trị quốc gia , 2005
           488 tr. ; 21 cm 
           1.Pháp luật  2.Pháp luật đại cương  
           3.34(V) 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
70/120 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.035318, NV.035320, NV.035322, NV.035326, NV.035329-NV.035332, NV.035334, NV.035337, NV.035339-NV.035345, NV.035347, NV.035348, NV.035351, NV.035352, NV.035354, NV.035357, NV.035359, NV.035360, NV.035362, NV.035363, NV.035365-NV.035369, NV.035373-NV.035377, NV.035379, NV.035381-NV.035383, NV.035386-NV.035388, NV.035390, NV.035393-NV.035398, NV.035402, NV.035404-NV.035406, NV.035408, NV.035410-NV.035412, NV.035416, NV.035421-NV.035423, NV.035427-NV.035430, NV.035433, NV.035435, NV.035436
Bản tư liệu đã mượn NV.035415 (Ngày trả: 27/07/2009)
NV.035385 (Ngày trả: 24/11/2014)
NV.035356 (Ngày trả: 24/02/2007)
NV.035323 (Ngày trả: 23/12/2010)
NV.035426 (Ngày trả: 31/10/2009)
NV.035420 (Ngày trả: 07/02/2007)
NV.035399 (Ngày trả: 13/11/2016)
NV.035417 (Ngày trả: 17/11/2015)
NV.035425 (Ngày trả: 19/06/2011)
NV.035372 (Ngày trả: 01/08/2010)
NV.035338 (Ngày trả: 02/08/2009)
NV.035336 (Ngày trả: 18/06/2017)
NV.035358 (Ngày trả: 25/12/2011)
NV.035333 (Ngày trả: 23/10/2009)
NV.035409 (Ngày trả: 18/06/2017)
NV.035355 (Ngày trả: 17/11/2015)
NV.035378 (Ngày trả: 15/06/2016)
NV.035424 (Ngày trả: 18/11/2015)
NV.035370 (Ngày trả: 17/02/2016)
NV.035414 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.035371 (Ngày trả: 09/12/2014)
NV.035434 (Ngày trả: 12/07/2017)
NV.035413 (Ngày trả: 20/02/2017)
NV.035401 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.035419 (Ngày trả: 30/08/2018)
NV.035392 (Ngày trả: 31/08/2018)
NV.035431 (Ngày trả: 31/08/2018)
NV.035325 (Ngày trả: 31/08/2018)
NV.035350 (Ngày trả: 31/08/2018)
NV.035328 (Ngày trả: 31/08/2018)
NV.035400 (Ngày trả: 31/08/2018)
NV.035389 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.035324 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.035319 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.035335 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.035353 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.035391 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.035364 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.035361 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.035432 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.035403 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.035327 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.035384 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.035380 (Ngày trả: 07/09/2018)
NV.035349 (Ngày trả: 07/09/2018)
NV.035321 (Ngày trả: 15/09/2018)
NV.035346 (Ngày trả: 16/09/2018)
NV.035407 (Ngày trả: 16/09/2018)
NV.035418 (Ngày trả: 13/10/2018)
NV.035437 (Ngày trả: 13/10/2018)