Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Phạm Viết Vượng

  • Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành giáo dục và đào tạo / Phạm Viết Vượng - H.: Nxb Đại học sư phạm , 2006
           317 tr. ; 21 cm 
           1.Quản lí  2.Hành chính nhà nước  3.Giáo dục  4.Đào tạo  
           34(V) 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
231/240 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.034246-NV.034250, NV.034252-NV.034261, NV.034263-NV.034266, NV.034268-NV.034294, NV.034297-NV.034305, NV.034307-NV.034354, NV.034357-NV.034427, NV.034429-NV.034485
Bản tư liệu đã mượn NV.034355 (Ngày trả: 23/03/2007)
NV.034306 (Ngày trả: 30/11/2010)
NV.034296 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.034251 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.034295 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034428 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034356 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.034262 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.034267 (Ngày trả: 05/02/2018)