Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Phạm Viết Vượng

  • Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành giáo dục và đào tạo / Phạm Viết Vượng - H.: Nxb Đại học sư phạm , 2006
           317 tr. ; 21 cm 
           1.Quản lí  2.Hành chính nhà nước  3.Giáo dục  4.Đào tạo  
           34(V) 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
108/240 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.034248-NV.034250, NV.034252, NV.034256, NV.034259-NV.034261, NV.034270, NV.034273, NV.034275, NV.034277, NV.034281-NV.034283, NV.034285, NV.034286, NV.034294, NV.034298, NV.034302, NV.034307, NV.034313, NV.034315, NV.034316, NV.034319, NV.034320, NV.034322, NV.034323, NV.034326, NV.034327, NV.034329, NV.034331, NV.034332, NV.034334, NV.034335, NV.034337, NV.034341-NV.034344, NV.034346, NV.034350, NV.034352, NV.034353, NV.034357-NV.034359, NV.034362, NV.034364, NV.034365, NV.034367, NV.034369, NV.034371, NV.034373, NV.034375, NV.034377-NV.034379, NV.034381, NV.034383, NV.034387, NV.034388, NV.034391, NV.034393-NV.034400, NV.034404, NV.034408, NV.034411, NV.034415, NV.034418, NV.034420-NV.034423, NV.034426, NV.034427, NV.034430, NV.034433, NV.034436, NV.034440-NV.034443, NV.034448, NV.034449, NV.034451, NV.034452, NV.034454, NV.034456, NV.034460, NV.034461, NV.034463, NV.034468, NV.034470, NV.034472-NV.034474, NV.034477, NV.034480, NV.034483-NV.034485
Bản tư liệu đã mượn NV.034355 (Ngày trả: 23/03/2007)
NV.034306 (Ngày trả: 30/11/2010)
NV.034296 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.034303 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.034336 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.034360 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.034251 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.034469 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.034268 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.034279 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.034246 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.034324 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.034247 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.034406 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.034455 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.034374 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.034363 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.034435 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.034311 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.034457 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.034317 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.034272 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.034478 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.034385 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.034432 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.034265 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.034471 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.034402 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.034293 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034390 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034417 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034446 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034407 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034269 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034444 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034424 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034475 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034295 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034389 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034481 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034255 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034354 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034482 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034278 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034459 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034361 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034410 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034339 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034305 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034276 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034447 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034462 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034308 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034401 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034297 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034330 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034333 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034314 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034409 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034428 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034386 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034271 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034287 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034321 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.034318 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.034257 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.034258 (Ngày trả: 22/01/2018)
nv.034299 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.034380 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.034412 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.034300 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.034284 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.034445 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.034479 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.034414 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.034274 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.034347 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.034458 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.034453 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.034345 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.034372 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.034425 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.034253 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.034356 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.034465 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.034450 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.034405 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.034366 (Ngày trả: 24/01/2018)
NV.034437 (Ngày trả: 24/01/2018)
NV.034292 (Ngày trả: 24/01/2018)
NV.034291 (Ngày trả: 24/01/2018)
NV.034325 (Ngày trả: 24/01/2018)
NV.034351 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.034264 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.034464 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.034289 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.034384 (Ngày trả: 27/01/2018)
nv.034349 (Ngày trả: 28/01/2018)
nv.034467 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.034416 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.034280 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.034392 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.034304 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.034301 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.034254 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.034382 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.034413 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.034368 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.034370 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.034466 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.034340 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.034434 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.034262 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.034403 (Ngày trả: 29/01/2018)
NV.034348 (Ngày trả: 29/01/2018)
NV.034290 (Ngày trả: 29/01/2018)
NV.034312 (Ngày trả: 30/01/2018)
NV.034376 (Ngày trả: 30/01/2018)
NV.034338 (Ngày trả: 30/01/2018)
NV.034476 (Ngày trả: 31/01/2018)
NV.034438 (Ngày trả: 31/01/2018)
NV.034419 (Ngày trả: 03/02/2018)
NV.034263 (Ngày trả: 04/02/2018)
NV.034309 (Ngày trả: 05/02/2018)
NV.034429 (Ngày trả: 05/02/2018)
NV.034267 (Ngày trả: 05/02/2018)
NV.034328 (Ngày trả: 12/02/2018)
NV.034439 (Ngày trả: 12/02/2018)
NV.034266 (Ngày trả: 14/02/2018)
NV.034288 (Ngày trả: 18/02/2018)
NV.034431 (Ngày trả: 20/02/2018)
NV.034310 (Ngày trả: 10/03/2018)