Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Phạm Viết Vượng

  • Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành giáo dục và đào tạo / Phạm Viết Vượng - H.: Nxb Đại học sư phạm , 2006
           317 tr. ; 21 cm 
           1.Quản lí  2.Hành chính nhà nước  3.Giáo dục  4.Đào tạo  
           34(V) 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
207/240 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.034246-NV.034248, NV.034250-NV.034263, NV.034265-NV.034271, NV.034273-NV.034275, NV.034277-NV.034286, NV.034288-NV.034290, NV.034292-NV.034295, NV.034297, NV.034298, NV.034300-NV.034303, NV.034305, NV.034307-NV.034317, NV.034319, NV.034320, NV.034322-NV.034339, NV.034341-NV.034348, NV.034350-NV.034354, NV.034357-NV.034362, NV.034364-NV.034375, NV.034377-NV.034383, NV.034385, NV.034387, NV.034388, NV.034390-NV.034402, NV.034404-NV.034410, NV.034412-NV.034416, NV.034418-NV.034424, NV.034426-NV.034428, NV.034430-NV.034433, NV.034435-NV.034449, NV.034451, NV.034452, NV.034454-NV.034457, NV.034459-NV.034464, NV.034466-NV.034468, NV.034470-NV.034474, NV.034476-NV.034485
Bản tư liệu đã mượn NV.034355 (Ngày trả: 23/03/2007)
NV.034306 (Ngày trả: 30/11/2010)
NV.034296 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.034356 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.034469 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.034386 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.034287 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.034465 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.034276 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.034429 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.034417 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.034272 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.034304 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.034318 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.034384 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.034389 (Ngày trả: 31/08/2018)
NV.034425 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.034340 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.034475 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.034291 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.034458 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.034434 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.034411 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.034264 (Ngày trả: 04/09/2018)
NV.034376 (Ngày trả: 04/09/2018)
NV.034403 (Ngày trả: 08/09/2018)
NV.034321 (Ngày trả: 09/09/2018)
NV.034363 (Ngày trả: 09/09/2018)
NV.034349 (Ngày trả: 11/09/2018)
nv.034453 (Ngày trả: 16/09/2018)
NV.034299 (Ngày trả: 16/09/2018)
NV.034249 (Ngày trả: 19/09/2018)
NV.034450 (Ngày trả: 26/09/2018)