Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Phạm Viết Vượng; Ngô Thành Can

  • Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành giáo dục và đào tạo / Phạm Viết Vượng - Phúc Yên: NXB Đại học Sư phạm , 2005
           316 tr. ; 21 cm 
           1.Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành giáo dục và đào tạo  2.Quản lí hành chính nhà nước  3.Quản lí ngành giáo dục và đào tạo  
           3.4 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
203/230 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.018505-NV.018510, NV.018512-NV.018519, NV.018521, NV.018523-NV.018545, NV.018547-NV.018558, NV.018560-NV.018565, NV.018567-NV.018572, NV.018574-NV.018585, NV.018587-NV.018606, NV.018608, NV.018609, NV.018611-NV.018617, NV.018619-NV.018622, NV.018624-NV.018631, NV.018633-NV.018635, NV.018638-NV.018643, NV.018645-NV.018650, NV.018652-NV.018656, NV.018658-NV.018661, NV.018663-NV.018667, NV.018669-NV.018671, NV.018673-NV.018676, NV.018678-NV.018680, NV.018682-NV.018687, NV.018689-NV.018709, NV.018711-NV.018715, NV.018487-NV.018496, NV.018498-NV.018503, NV.086284
Bản tư liệu đã mượn NV.018644 (Ngày trả: 05/01/2011)
NV.018566 (Ngày trả: 22/10/2012)
NV.018651 (Ngày trả: 24/11/2014)
NV.018546 (Ngày trả: 29/10/2012)
NV.018511 (Ngày trả: 03/09/2009)
NV.018657 (Ngày trả: 14/05/2009)
NV.018672 (Ngày trả: 21/01/2014)
NV.018607 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.018586 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.018668 (Ngày trả: 01/06/2013)
NV.018710 (Ngày trả: 03/03/2018)
NV.018618 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.018688 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.018610 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.018632 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.018637 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.018504 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.018677 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.018522 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.018520 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.018573 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.018559 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.018497 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.018662 (Ngày trả: 08/09/2018)
NV.018681 (Ngày trả: 09/09/2018)
NV.018636 (Ngày trả: 10/09/2018)
NV.018623 (Ngày trả: 12/09/2018)