Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Trần Thị Tuyết Oanh; Phạm Khắc Chương

  • Giáo trình giáo dục học,Dành cho sinh viên Đại học Sư phạm . T.2 / Trần Thị Tuyết Oanh - Phúc Yên: NXB Đại học Sư phạm , 2006
           206 tr. ; 21 cm 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
134/150 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.008788-NV.008796, NV.008798-NV.008804, NV.008806-NV.008810, NV.008812, NV.008814-NV.008825, NV.008827, NV.008828, NV.008830-NV.008834, NV.008836, NV.008838-NV.008843, NV.008846-NV.008858, NV.008709-NV.008716, NV.008718-NV.008731, NV.008733, NV.008734, NV.008736-NV.008756, NV.008758-NV.008762, NV.008764-NV.008771, NV.008773-NV.008787
Bản tư liệu đã mượn NV.008835 (Ngày trả: 18/10/2016)
NV.008797 (Ngày trả: 03/06/2017)
NV.008735 (Ngày trả: 30/10/2016)
NV.008837 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.008844 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008811 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008805 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.008826 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.008813 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.008829 (Ngày trả: 25/01/2017)
NV.008845 (Ngày trả: 25/01/2017)
NV.008757 (Ngày trả: 28/01/2017)
NV.008772 (Ngày trả: 26/02/2017)
NV.008732 (Ngày trả: 26/02/2017)
nv.008763 (Ngày trả: 28/08/2017)
NV.008717 (Ngày trả: 29/01/2018)