Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Trần Thị Tuyết Oanh; Phạm Khắc Chương

  • Giáo trình giáo dục học,Dành cho sinh viên Đại học Sư phạm . T.2 / Trần Thị Tuyết Oanh - Phúc Yên: NXB Đại học Sư phạm , 2006
           206 tr. ; 21 cm 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

84/150

Bản tài liệu sẵn sàng

Bản tư liệu đã mượn

Thư viện: LibQN--- Kho: NV

NV.008788, NV.008789, NV.008793-NV.008796, NV.008799, NV.008801-NV.008804, NV.008806, NV.008807, NV.008810, NV.008812, NV.008814-NV.008817, NV.008822-NV.008825, NV.008827, NV.008828, NV.008830, NV.008832, NV.008838, NV.008841, NV.008843, NV.008846, NV.008848, NV.008850, NV.008851, NV.008854, NV.008855, NV.008709, NV.008710, NV.008712-NV.008715, NV.008718, NV.008722-NV.008728, NV.008730, NV.008731, NV.008734, NV.008736-NV.008740, NV.008744, NV.008746, NV.008747, NV.008749-NV.008753, NV.008755, NV.008760, NV.008761, NV.008763, NV.008764, NV.008766, NV.008768-NV.008770, NV.008774, NV.008776, NV.008777, NV.008779, NV.008782, NV.008784-NV.008787

NV.008835 (Ngày trả: 18/10/2016)
NV.008808 (Ngày trả: 02/11/2017)
NV.008797 (Ngày trả: 03/06/2017)
NV.008857 (Ngày trả: 01/11/2017)
NV.008856 (Ngày trả: 01/11/2017)
NV.008748 (Ngày trả: 01/11/2017)
NV.008735 (Ngày trả: 30/10/2016)
NV.008729 (Ngày trả: 01/11/2017)
NV.008717 (Ngày trả: 01/11/2017)
NV.008754 (Ngày trả: 02/11/2017)
NV.008837 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.008762 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008742 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008733 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008780 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008836 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008745 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008844 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008721 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008720 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008765 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008820 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008811 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008775 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008741 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008792 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008743 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008847 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008839 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008800 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008842 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008849 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008809 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008831 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008852 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008759 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008771 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.008719 (Ngày trả: 22/01/2017)
nv.008716 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.008805 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.008840 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.008758 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.008826 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.008711 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.008813 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.008818 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.008778 (Ngày trả: 24/01/2017)
NV.008819 (Ngày trả: 24/01/2017)
NV.008833 (Ngày trả: 24/01/2017)
NV.008853 (Ngày trả: 25/01/2017)
NV.008790 (Ngày trả: 25/01/2017)
NV.008829 (Ngày trả: 25/01/2017)
NV.008834 (Ngày trả: 25/01/2017)
NV.008781 (Ngày trả: 25/01/2017)
NV.008845 (Ngày trả: 25/01/2017)
NV.008767 (Ngày trả: 28/01/2017)
NV.008757 (Ngày trả: 28/01/2017)
NV.008821 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.008756 (Ngày trả: 18/02/2017)
NV.008798 (Ngày trả: 19/02/2017)
NV.008773 (Ngày trả: 20/02/2017)
NV.008791 (Ngày trả: 25/02/2017)
NV.008772 (Ngày trả: 26/02/2017)
NV.008732 (Ngày trả: 26/02/2017)
NV.008783 (Ngày trả: 28/02/2017)
NV.008858 (Ngày trả: 04/03/2017)