Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Trần Thị Tuyết Oanh; Phạm Khắc Chương

  • Giáo trình giáo dục học,Dành cho sinh viên Đại học Sư phạm . T.2 / Trần Thị Tuyết Oanh - Phúc Yên: NXB Đại học Sư phạm , 2006
           206 tr. ; 21 cm 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

17/150

Bản tài liệu sẵn sàng

Bản tư liệu đã mượn

Thư viện: LibQN--- Kho: NV

NV.008789, NV.008793, NV.008795, NV.008803, NV.008814, NV.008824, NV.008825, NV.008848, NV.008850, NV.008713, NV.008722, NV.008740, NV.008751, NV.008753, NV.008768, NV.008774, NV.008777

NV.008744 (Ngày trả: 31/10/2017)
NV.008835 (Ngày trả: 18/10/2016)
NV.008766 (Ngày trả: 02/11/2017)
NV.008846 (Ngày trả: 02/11/2017)
NV.008808 (Ngày trả: 02/11/2017)
NV.008784 (Ngày trả: 02/11/2017)
NV.008797 (Ngày trả: 03/06/2017)
NV.008760 (Ngày trả: 01/11/2017)
NV.008750 (Ngày trả: 01/11/2017)
NV.008796 (Ngày trả: 01/11/2017)
NV.008857 (Ngày trả: 01/11/2017)
NV.008802 (Ngày trả: 01/11/2017)
NV.008856 (Ngày trả: 01/11/2017)
NV.008748 (Ngày trả: 01/11/2017)
NV.008755 (Ngày trả: 01/11/2017)
NV.008735 (Ngày trả: 30/10/2016)
NV.008729 (Ngày trả: 01/11/2017)
NV.008717 (Ngày trả: 01/11/2017)
NV.008728 (Ngày trả: 02/11/2017)
NV.008804 (Ngày trả: 02/11/2017)
NV.008754 (Ngày trả: 02/11/2017)
NV.008747 (Ngày trả: 01/11/2017)
NV.008837 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.008763 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008788 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008710 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008786 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008762 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008801 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008734 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008742 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008733 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008799 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008752 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008780 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008836 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008764 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008827 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008787 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008745 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008844 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008785 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008779 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008736 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008823 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008721 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008720 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008765 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008815 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008820 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008811 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008775 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008854 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008741 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008792 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008743 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008847 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008839 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008727 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008800 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008842 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008849 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008738 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008822 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008769 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008731 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008809 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008831 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008852 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008838 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008759 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.008715 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.008817 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.008730 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.008843 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.008816 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.008771 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.008719 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.008709 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.008782 (Ngày trả: 22/01/2017)
nv.008716 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.008841 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.008805 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.008851 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.008794 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.008855 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.008725 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.008749 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.008810 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.008776 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.008726 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.008840 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.008758 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.008723 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.008712 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.008828 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.008812 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.008826 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.008711 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.008813 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.008718 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.008761 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.008770 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.008746 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.008807 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.008818 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.008832 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.008724 (Ngày trả: 24/01/2017)
NV.008778 (Ngày trả: 24/01/2017)
NV.008819 (Ngày trả: 24/01/2017)
NV.008833 (Ngày trả: 24/01/2017)
NV.008853 (Ngày trả: 25/01/2017)
NV.008806 (Ngày trả: 25/01/2017)
NV.008737 (Ngày trả: 25/01/2017)
NV.008790 (Ngày trả: 25/01/2017)
NV.008829 (Ngày trả: 25/01/2017)
NV.008834 (Ngày trả: 25/01/2017)
NV.008781 (Ngày trả: 25/01/2017)
NV.008845 (Ngày trả: 25/01/2017)
NV.008714 (Ngày trả: 28/01/2017)
NV.008767 (Ngày trả: 28/01/2017)
NV.008757 (Ngày trả: 28/01/2017)
NV.008821 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.008756 (Ngày trả: 18/02/2017)
NV.008830 (Ngày trả: 19/02/2017)
NV.008798 (Ngày trả: 19/02/2017)
NV.008773 (Ngày trả: 20/02/2017)
NV.008791 (Ngày trả: 25/02/2017)
NV.008739 (Ngày trả: 26/02/2017)
NV.008772 (Ngày trả: 26/02/2017)
NV.008732 (Ngày trả: 26/02/2017)
NV.008783 (Ngày trả: 28/02/2017)
NV.008858 (Ngày trả: 04/03/2017)