Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Trần Thị Tuyết Oanh; Phạm Khắc Chương

  • Giáo trình giáo dục học,Dành cho sinh viên Đại học Sư phạm . T.1 / Trần Thị Tuyết Oanh - H.: NXB Đại học Sư phạm , 2006
           296 tr. ; 21 cm 
           1.  
           3.72 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
14/150 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.008574, NV.008597, NV.008620, NV.008631, NV.008637, NV.008639, NV.008650, NV.008652, NV.008657, NV.008660, NV.008678, NV.008685, NV.008689, NV.008700
Bản tư liệu đã mượn NV.008644 (Ngày trả: 14/09/2016)
NV.008658 (Ngày trả: 03/06/2017)
NV.008623 (Ngày trả: 16/06/2013)
NV.008598 (Ngày trả: 11/07/2017)
NV.008605 (Ngày trả: 23/08/2011)
NV.008686 (Ngày trả: 20/06/2017)
NV.008607 (Ngày trả: 20/06/2017)
NV.008697 (Ngày trả: 18/06/2013)
NV.008616 (Ngày trả: 31/03/2013)
NV.008593 (Ngày trả: 19/06/2017)
NV.008699 (Ngày trả: 19/06/2017)
NV.008569 (Ngày trả: 18/06/2017)
NV.008667 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.008629 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.008573 (Ngày trả: 18/06/2017)
NV.008585 (Ngày trả: 21/02/2017)
nv.008684 (Ngày trả: 28/08/2017)
NV.008693 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.008655 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.008601 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.008613 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.008680 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.008581 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.008600 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.008668 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.008696 (Ngày trả: 31/08/2017)
NV.008571 (Ngày trả: 02/09/2017)
nv.008627 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.008670 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.008636 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.008628 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.008663 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.008572 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.008681 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.008666 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.008579 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.008618 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.008624 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.008659 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.008675 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008694 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008661 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008582 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008653 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008566 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008561 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008592 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008606 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008599 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008707 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008602 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008691 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008614 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008565 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008687 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008646 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008656 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008564 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008604 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008567 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008642 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008703 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008578 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008591 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008695 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008590 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008633 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008645 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008588 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008576 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008619 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008654 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008580 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008584 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008570 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008632 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008648 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008596 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008603 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008610 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008594 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008560 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008562 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008692 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008651 (Ngày trả: 01/09/2017)
NV.008577 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008671 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008622 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008673 (Ngày trả: 01/09/2017)
NV.008672 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008647 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008608 (Ngày trả: 04/09/2017)
NV.008643 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.008630 (Ngày trả: 04/09/2017)
NV.008640 (Ngày trả: 04/09/2017)
NV.008559 (Ngày trả: 04/09/2017)
NV.008635 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.008705 (Ngày trả: 04/09/2017)
NV.008638 (Ngày trả: 04/09/2017)
NV.008662 (Ngày trả: 04/09/2017)
NV.008641 (Ngày trả: 04/09/2017)
NV.008575 (Ngày trả: 04/09/2017)
NV.008589 (Ngày trả: 04/09/2017)
NV.008698 (Ngày trả: 04/09/2017)
NV.008568 (Ngày trả: 04/09/2017)
NV.008682 (Ngày trả: 04/09/2017)
NV.008706 (Ngày trả: 04/09/2017)
NV.008704 (Ngày trả: 04/09/2017)
NV.008617 (Ngày trả: 04/09/2017)
NV.008664 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.008649 (Ngày trả: 04/09/2017)
NV.008702 (Ngày trả: 04/09/2017)
NV.008612 (Ngày trả: 04/09/2017)
NV.008586 (Ngày trả: 04/09/2017)
NV.008611 (Ngày trả: 04/09/2017)
NV.008587 (Ngày trả: 04/09/2017)
NV.008634 (Ngày trả: 05/09/2017)
NV.008676 (Ngày trả: 05/09/2017)
NV.008669 (Ngày trả: 05/09/2017)
NV.008679 (Ngày trả: 06/09/2017)
NV.008665 (Ngày trả: 06/09/2017)
NV.008701 (Ngày trả: 06/09/2017)
NV.008674 (Ngày trả: 06/09/2017)
NV.008708 (Ngày trả: 06/09/2017)
NV.008609 (Ngày trả: 06/09/2017)
NV.008683 (Ngày trả: 09/09/2017)
NV.008625 (Ngày trả: 09/09/2017)
NV.008690 (Ngày trả: 09/09/2017)
NV.008583 (Ngày trả: 09/09/2017)
NV.008595 (Ngày trả: 09/09/2017)
NV.008621 (Ngày trả: 07/09/2017)
NV.008615 (Ngày trả: 09/09/2017)
NV.008677 (Ngày trả: 07/09/2017)
NV.008626 (Ngày trả: 09/09/2017)
NV.008688 (Ngày trả: 10/09/2017)
NV.008563 (Ngày trả: 19/11/2017)