Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Trần Thị Tuyết Oanh; Phạm Khắc Chương

  • Giáo trình giáo dục học,Dành cho sinh viên Đại học Sư phạm . T.1 / Trần Thị Tuyết Oanh - H.: NXB Đại học Sư phạm , 2006
           296 tr. ; 21 cm 
           1.  
           3.72 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
104/150 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.008559-NV.008564, NV.008566, NV.008568, NV.008570, NV.008572-NV.008582, NV.008584-NV.008589, NV.008591, NV.008592, NV.008595-NV.008597, NV.008599-NV.008604, NV.008606, NV.008610, NV.008611, NV.008613-NV.008615, NV.008619-NV.008622, NV.008624-NV.008626, NV.008628, NV.008630-NV.008633, NV.008635, NV.008637, NV.008639-NV.008643, NV.008645, NV.008646, NV.008648-NV.008652, NV.008655-NV.008657, NV.008660, NV.008665, NV.008666, NV.008668, NV.008670, NV.008671, NV.008673-NV.008675, NV.008677-NV.008685, NV.008687-NV.008689, NV.008691-NV.008693, NV.008695, NV.008698, NV.008700, NV.008702-NV.008704, NV.008706, NV.008707
Bản tư liệu đã mượn NV.008644 (Ngày trả: 14/09/2016)
NV.008658 (Ngày trả: 03/06/2017)
NV.008623 (Ngày trả: 16/06/2013)
NV.008598 (Ngày trả: 11/07/2017)
NV.008605 (Ngày trả: 23/08/2011)
NV.008686 (Ngày trả: 20/06/2017)
NV.008607 (Ngày trả: 20/06/2017)
NV.008697 (Ngày trả: 18/06/2013)
NV.008616 (Ngày trả: 31/03/2013)
NV.008593 (Ngày trả: 19/06/2017)
NV.008699 (Ngày trả: 19/06/2017)
NV.008569 (Ngày trả: 18/06/2017)
NV.008667 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.008629 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.008634 (Ngày trả: 05/09/2017)
NV.008676 (Ngày trả: 05/09/2017)
NV.008708 (Ngày trả: 06/09/2017)
NV.008583 (Ngày trả: 09/09/2017)
nv.008565 (Ngày trả: 01/02/2018)
NV.008609 (Ngày trả: 02/02/2018)
NV.008590 (Ngày trả: 03/02/2018)
NV.008659 (Ngày trả: 03/02/2018)
NV.008672 (Ngày trả: 30/08/2018)
NV.008662 (Ngày trả: 30/08/2018)
NV.008669 (Ngày trả: 30/08/2018)
NV.008594 (Ngày trả: 30/08/2018)
NV.008701 (Ngày trả: 30/08/2018)
NV.008608 (Ngày trả: 30/08/2018)
NV.008694 (Ngày trả: 30/08/2018)
NV.008618 (Ngày trả: 30/08/2018)
NV.008571 (Ngày trả: 30/08/2018)
NV.008690 (Ngày trả: 30/08/2018)
nv.008567 (Ngày trả: 30/08/2018)
NV.008705 (Ngày trả: 31/08/2018)
NV.008638 (Ngày trả: 31/08/2018)
NV.008696 (Ngày trả: 31/08/2018)
NV.008647 (Ngày trả: 31/08/2018)
NV.008612 (Ngày trả: 31/08/2018)
NV.008617 (Ngày trả: 31/08/2018)
NV.008653 (Ngày trả: 31/08/2018)
NV.008664 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.008661 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.008654 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.008663 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.008636 (Ngày trả: 01/09/2018)
nv.008627 (Ngày trả: 01/09/2018)