Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Trần Thị Tuyết Oanh; Phạm Khắc Chương

  • Giáo trình giáo dục học,Dành cho sinh viên Đại học Sư phạm . T.1 / Trần Thị Tuyết Oanh - H.: NXB Đại học Sư phạm , 2006
           296 tr. ; 21 cm 
           1.  
           3.72 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
111/150 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.008559, NV.008562, NV.008563, NV.008566-NV.008568, NV.008570-NV.008576, NV.008579-NV.008582, NV.008584, NV.008586-NV.008588, NV.008591, NV.008592, NV.008594-NV.008597, NV.008599-NV.008602, NV.008604, NV.008608, NV.008610-NV.008614, NV.008617-NV.008622, NV.008624, NV.008626, NV.008627, NV.008631-NV.008633, NV.008636-NV.008640, NV.008642, NV.008643, NV.008645-NV.008657, NV.008660-NV.008666, NV.008668-NV.008675, NV.008677-NV.008681, NV.008683, NV.008685, NV.008687-NV.008696, NV.008698, NV.008700-NV.008707
Bản tư liệu đã mượn NV.008644 (Ngày trả: 14/09/2016)
NV.008658 (Ngày trả: 03/06/2017)
NV.008623 (Ngày trả: 16/06/2013)
NV.008598 (Ngày trả: 11/07/2017)
NV.008605 (Ngày trả: 23/08/2011)
NV.008686 (Ngày trả: 20/06/2017)
NV.008607 (Ngày trả: 20/06/2017)
NV.008697 (Ngày trả: 18/06/2013)
NV.008616 (Ngày trả: 31/03/2013)
NV.008593 (Ngày trả: 19/06/2017)
NV.008699 (Ngày trả: 19/06/2017)
NV.008569 (Ngày trả: 18/06/2017)
NV.008667 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.008629 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.008585 (Ngày trả: 21/02/2017)
nv.008684 (Ngày trả: 28/08/2017)
NV.008561 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.008634 (Ngày trả: 05/09/2017)
NV.008676 (Ngày trả: 05/09/2017)
NV.008708 (Ngày trả: 06/09/2017)
NV.008583 (Ngày trả: 09/09/2017)
NV.008641 (Ngày trả: 24/01/2018)
NV.008682 (Ngày trả: 26/01/2018)
NV.008560 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.008577 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.008615 (Ngày trả: 03/02/2018)
NV.008628 (Ngày trả: 01/02/2018)
NV.008630 (Ngày trả: 01/02/2018)
NV.008603 (Ngày trả: 01/02/2018)
NV.008635 (Ngày trả: 01/02/2018)
NV.008578 (Ngày trả: 01/02/2018)
nv.008606 (Ngày trả: 01/02/2018)
nv.008565 (Ngày trả: 01/02/2018)
nv.008625 (Ngày trả: 01/02/2018)
nv.008589 (Ngày trả: 01/02/2018)
NV.008609 (Ngày trả: 02/02/2018)
NV.008590 (Ngày trả: 03/02/2018)
NV.008659 (Ngày trả: 03/02/2018)
NV.008564 (Ngày trả: 04/02/2018)