Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Bùi Minh Đức (ch.b.), Đỗ Thu Hà..; Phạm Thị Thu Hiền, Lê Thị Minh Nguyệt

  • Dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn Trung học phổ thông / Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Bùi Minh Đức (ch.b.), Đỗ Thu Hà.. - In lần thứ 4 - H. : Đại học sư phạm, 2020
           227tr. : ảnh, bảng ; 24cm 
            9786045466070
 
           Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực; phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh trong môn Ngữ văn Trung học phổ thông. 
           1.Ngữ văn  2. Trung học phổ thông  3. Phương pháp giảng dạy  4. Sách giáo viên  5.Ngữ văn  6. Trung học phổ thông  7. Phương pháp giảng dạy  8. Sách giáo viên  
           807.12 D112H 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
5/5 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.039239-TK.039243