Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Hồ Thị Kim Hạnh

  • Giáo trình Hoá học phân tích / Hồ Thị Kim Hạnh - Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2020
           124tr. : bảng ; 27cm 
            9786048452629
 
           Giới thiệu đại cương về hoá phân tích. Trình bày phương pháp phân tích định tính các ion vô cơ, phân tích khối lượng, phân tích thể tích, phân tích công cụ. Sai số trong hoá phân tích - xử lý số liệu. 
           1.Hoá phân tích  2. Giáo trình  3.Hoá phân tích  4. Giáo trình  
           543.0711 GI-100T 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
50/50 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.091944-NV.091982, NV.092033-NV.092043