Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Đăng Bẩy

  • Nghệ sĩ điện ảnh các dân tộc Liên bang Xô Viết / Đăng Bẩy - H. : Sân khấu, 2020
           765tr. ; 21cm 
            9786049072819
 
           1.Văn học hiện đại, Việt Nam  2.Văn học hiện đại, Việt Nam  
           895.922 NGH250S 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.039228