Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Tòng Văn Hân (Sưu tầm, biên dịch)

  • Ba truyện thơ phiêu du ca / Tòng Văn Hân (Sưu tầm, biên dịch) - H. : Hội nhà văn, 2020
           943tr. ; 21cm 
            9786049950926
 
           1.Văn học hiện đại, Việt Nam  2.Văn học hiện đại, Việt Nam  
           398.809597 B100T 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.039231