Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

123467678

  • Phân cụm phân lớp trong khai phá dữ liệu và ứng dụng trong bài toán kinh doanh - Quảng Nam : Quảng Nam, 2019
           55 tr. ; 30 cm 
           1.Quản trị mạng LAN  2. Trung tâm Học liệu  
           004 PH121C 
           Luận án, luận văn 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: BTC1
Bản tài liệu sẵn sàng LV.001716