Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

B.s.: Trần Thị Mai Phương, Mai Thị Tuyết, Nguyễn Thị Mai.; Hoàng Thị Thuận

  • Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III / Trần Thị Mai Phương, - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017
           220 tr. ; 24 cm 
            9786045440711
 
           Gồm các kiến thức về chính trị, quản lí nhà nước và kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp đáp ứng nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, chức năng nghề nghiệp của giáo viên mầm non hạng III. 
           1.Giáo viên mầm non  2. Nghề nghiệp  3. Tiêu chuẩn  4. Tài liệu bồi dưỡng  
           372.11 T103L 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
2/3 Thư viện: LibQN--- Kho: TT
Bản tài liệu sẵn sàng TK.037708, TK.037709
Bản tư liệu đã mượn TK.037710 (Ngày trả: 17/07/2018)