Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Quang Đức..; Hoàng Thị Phương

  • Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II / Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Quang Đức.. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017
           224 tr. ; 24 cm 
            9786045440704
 
           Tập hợp các chuyên đề về bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nhà nước chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II như: Quyết định hành chính nhà nước, giáo dục mầm non trong xu thế đổi mới, kĩ năng tạo động lực làm việc cho giáo viên mầm non, kĩ năng quản lí xung đột... 
           1.Giáo viên mầm non  2. Nghề nghiệp  3. Tiêu chuẩn  4. Tài liệu bồi dưỡng  
           372.11 T103L 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
2/3 Thư viện: LibQN--- Kho: TT
Bản tài liệu sẵn sàng TK.037705, TK.037706
Bản tư liệu đã mượn TK.037707 (Ngày trả: 17/07/2018)