Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

B.s.: Trần Thị Mai Phương, Mai Thị Tuyết, Nguyễn Thị Mai..; Hoàng Thị Thinh

  • Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV / B.s.: Trần Thị Mai Phương, Mai Thị Tuyết, Nguyễn Thị Mai.. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017
           228 tr. ; 24 cm 
            9786045440759
 
           Gồm các chuyên đề trình bày kiến thức về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và các nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục phổ thông; quản lí nhà nước về giáo dục tiểu học; các kĩ năng chung hỗ trợ phát triển nghề nghiệp giáo viên, phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV... 
           1.Giáo viên tiểu học  2. Nghề nghiệp  3. Tiêu chuẩn  4. Tài liệu bồi dưỡng  
           372.11 T103L 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
3/3 Thư viện: LibQN--- Kho: TT
Bản tài liệu sẵn sàng TK.037702-TK.037704