Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

B.s.: Trần Thị Thu Huyền, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Dương Văn Khoa..; Dương Văn Khoa

  • Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III / B.s.: Trần Thị Thu Huyền, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Dương Văn Khoa.. - H. : Đại học Sư phạm Hà Nội, 2017
           256 tr. ; 24 cm 
            9786045440742
 
           Trình bày những kiến thức cơ bản về nhà nước và hành chính nhà nước; chiến lược và chính sách phát triển giáo dục đào tạo; vấn đề quản lý nhà nước về giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vai trò của giáo viên trong công tác tư vấn học sinh trong trường tiểu học; phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III... 
           1.Giáo viên tiểu học  2. Nghề nghiệp  3. Tiêu chuẩn  4. Tài liệu bồi dưỡng  
           372.11 T103L 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
3/3 Thư viện: LibQN--- Kho: TT
Bản tài liệu sẵn sàng TK.037699-TK.037701