Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Bùi Minh Toán

  • Giáo trình dẫn luận ngôn ngữ học / Bùi Minh Toán - H. : Đại học Sư phạm, 2017
           180 tr.: bảng ; 24 cm 
            9786045405697
 
           Trình bày đại cương về bản chất xã hội, chức năng, nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ. Hệ thống tín hiệu của ngôn ngữ và các quan hệ của ngôn ngữ. Giới thiệu sơ lược về chữ viết, ngôn ngữ học. 
           1.ngôn ngữ học  2. giáo trình  
           410.711 GI-108T 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
30/30 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.091351-NV.091380