Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Phạm Hồng Thông

  • Niên giám Quốc hội - Chính phủ khoá XIV Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 / Phạm Hồng Thông - H. : Thông tấn, 2017
           1730 tr.: ảnh, bảng ; 27 cm 
           Giới thiệu về Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đoàn đại biểu Quốc hội của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân cấp tỉnh của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
           1.2016  2. 2021  3. Chính phủ  4. Hội đồng nhân dân  5. Quốc hội  6. Việt Nam  7. Niên giám  
           352.095 N305G 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: TT
Bản tài liệu sẵn sàng TK.037656