Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

  • Hoạt động xúc tiến thương mại - những điều cần biết - H. : Công thương, 2016
           173 tr. ; 21 cm 
           Gồm 85 câu hỏi và trả lời ngắn gọn về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính. 
           1.Luật thương mại  2. Thông tư liên bộ  3. Xúc tiến thương mại  4. Việt Nam  
           343.597 H411Đ 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
4/4 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.037622-TK.037625