Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Phạm Minh Chính

  • Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp / Phạm Minh Chính - H. : Công thương, 2017
           259 tr. ; 21 cm 
           Tìm hiểu nội dung các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Trao đổi những bài học kinh nghiệm trong quán triệt, vận dụng và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng các cấp đề ra. 
           1.Đảng cộng sản Việt Nam  2. Doanh nghiệp  3. Lãnh đạo  4. Đổi mới  
           324.259 Đ452M 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
4/4 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.037618-TK.037621