Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

  • Những điều cần biết về sản xuất, kinh doanh và sử dụng hoá chất trong ngành công nghiệp - H. : Công thương, 2016
           186 tr. ; 21 cm 
           Gồm 92 câu hỏi và trả lời cập nhật theo các văn bản pháp luật về sản xuất, kinh doanh và sử dụng hoá chất trong ngành công nghiệp. 
           1.Công nghiệp  2. Hóa chất  3. Kinh doanh  4. Pháp luật  5. Sản xuất  
           343.597 NH556Đ 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
4/4 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.037614-TK.037617