Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Keophidavanh Maothay

  • Nghiên cứu thành phần loài, đặc điểm hình thái và cấu tạo của các loài nấm có giá trị ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam / Keophidavanh Maothay - Quảng Nam : Quảng Nam, 2016
           79 tr. ; 30 cm 
           1.Thành phần loài  2. Nấm  3. Tam Kỳ  4. Quảng Nam  
           570 LY-HOA-SINH 
           Luận án, luận văn 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: BTC2
Bản tài liệu sẵn sàng LV.001094