Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Thị Bích Hiền

  • An investigation on common errors o personal arrangement letters writtien by the second year english major students at Quang Nam university / Nguyễn Thị Bích Hiền - Quảng Nam : Quảng Nam, 2015
           60 tr. ; 30 cm 
           1.Quang Nam university  
           420 NGOAI NGU 
           Luận án, luận văn 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Bản tư liệu đã mượn

Thư viện: LibQN--- Kho: BTC2---Kệ: NGOAI NGU

LV.001092