Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Thị Bích Lệ

  • A Study on Really in terms of Syntax, Semantics and Pragmatics (English versus Vietnamese). / Nguyễn Thị Bích Lệ - Quảng Nam : Quảng Nam, 2011
           61 tr. ; 21 cm 
           1.Syntax  2. Semantics  3. Pragmatics  
           420 NGOAI NGU 
           Luận án, luận văn 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: BTC2
Bản tài liệu sẵn sàng LV.001090