Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Ngô Văn Ban; Chamaliaq Riya Tiẻnq

  • Văn hoá dân gian người Raglai ở Khánh Hoà. Q.1 / Ngô Văn Ban - H. : Văn hóa dân tộc, 2016
           559 tr. ; 21 cm 
           Sơ lược về người Gia Rai ở Khánh Hoà. Các mối quan hệ với thiên nhiên, buôn làng, dòng họ, gia đình và quy tắc ứng xử của người Gia Lai thông qua luật tục. Giới thiệu chi tiết về những hoạt động tín ngưỡng, phong tục, tập quán đối với quá trình sinh trưởng đời người, quá trình sinh trưởng cây lúa và các hoạt động khác. 
           1.Dân tộc Gia Rai   2.Văn hoá dân gian  3.Khánh Hoà  
           390.095 V115H 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.037353