Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Quán Vi Miên; La Mai Thi Gia

  • Văn học dân gian An Giang : Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã. Q.2 / Quán Vi Miên - H. : Văn hóa dân tộc, 2016
           627 tr. ; 21 cm 
           1.Văn học dân gian  2.An Giang  3.Truyện dân gian  
           398.209597 V115H 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

1/1

Bản tài liệu sẵn sàng

Bản tư liệu đã mượn

Thư viện: LibQN--- Kho: TC1---Kệ: DAT QUANG

TK.037351