Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Ngọc Quang; La Mai Thi Gia

  • Văn học dân gian An Giang : Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã. Q.1 / Nguyễn Ngọc Quang - H. : Văn hóa dân tộc, 2016
           798 tr. ; 21 cm 
           1.Văn học dân gian  2.An Giang  3.Truyện dân gian  
           398.209597 V115H 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.037350