Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Quán Vi Miên

  • Văn hoá dân gian Thái dọc đôi bở sông Nặm Quang. T.2 / Quán Vi Miên - H. : Văn hóa dân tộc, 2016
           743 tr. ; 21 cm 
           Giới thiệu những nội dung liên quan đến văn học dân gian của người Thái vùng sông Nặm Quang (Nghệ An) gồm: Đồng dao, ca dao, dân ca, truyện thơ, truyện kể dân gian. 
           1.Văn hóa dân gian  2.Dân tộc Thái  3. Nghệ An  
           390.089 V115H 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
1/1 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.037349