Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Bộ giáo dục và Đào tạo

  • Cơ sở tâm lí học của việc tổ chức hoạt động giáo dục theo mô hình trường học mới,Tài liệu thử nghiệm đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng và đại học / Bộ giáo dục và Đào tạo - H.: Đại học Sư phạm , 2016
           148 tr. ; 27 cm 
           373 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
280/280 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.088798-NV.089077
10/10 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.037143-TK.037152
10/10 Thư viện: LibQN--- Kho: TT
Bản tài liệu sẵn sàng TK.037043-TK.037052