Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Bộ giáo dục và Đào tạo

  • Cơ sở tâm lí học của việc tổ chức hoạt động giáo dục theo mô hình trường học mới,Tài liệu thử nghiệm đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng và đại học / Bộ giáo dục và Đào tạo - H.: Đại học Sư phạm , 2016
           148 tr. ; 27 cm 
           373 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

130/280

Bản tài liệu sẵn sàng

Bản tư liệu đã mượn

Thư viện: LibQN--- Kho: NV

NV.088798-NV.088801, NV.088805-NV.088808, NV.088814-NV.088819, NV.088837, NV.088852-NV.088855, NV.088860-NV.088863, NV.088870, NV.088872-NV.088874, NV.088877, NV.088879-NV.088881, NV.088884-NV.088887, NV.088889-NV.088897, NV.088902-NV.088904, NV.088906, NV.088907, NV.088918-NV.088920, NV.088927-NV.088932, NV.088942-NV.088950, NV.088952-NV.088958, NV.088960-NV.088962, NV.088968, NV.088970, NV.088972, NV.088974, NV.088975, NV.088978-NV.088980, NV.088990, NV.088994-NV.088996, NV.088999, NV.089001, NV.089002, NV.089004-NV.089006, NV.089011-NV.089013, NV.089015, NV.089024, NV.089028, NV.089029, NV.089033, NV.089038-NV.089044, NV.089046-NV.089051, NV.089053-NV.089057, NV.089062, NV.089065, NV.089067, NV.089072-NV.089077

NV.089052 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089068 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088981 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088804 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088803 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088802 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088842 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088841 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088840 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089026 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089030 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089064 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089007 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088959 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088926 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088925 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088924 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088923 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088971 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089059 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089069 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089058 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089008 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088813 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088812 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088811 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088810 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088809 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088827 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088985 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089010 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089009 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088849 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088982 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088864 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088883 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088824 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089061 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088823 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088822 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088821 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088820 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088835 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088834 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089060 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088865 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088936 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088940 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088899 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088900 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088901 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088951 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088934 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088933 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088987 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089016 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089014 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089020 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089019 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088882 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088888 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088826 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088825 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089063 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089025 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088876 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088875 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088878 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088973 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089022 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089021 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088869 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088868 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088844 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088843 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088997 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088986 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088871 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088939 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088938 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088937 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089003 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088831 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088830 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088829 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088828 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088848 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088847 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088941 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088998 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088977 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089000 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089017 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089018 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089023 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088833 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088832 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088867 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088866 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089027 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088976 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088850 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088851 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089034 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089066 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089037 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089036 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089035 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088910 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088913 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088914 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088915 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088857 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088858 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088856 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088846 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088845 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088909 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088908 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088917 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088916 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088966 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088839 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088838 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088911 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088912 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089032 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088859 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089071 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088905 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088991 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088988 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088836 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089045 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089070 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088964 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088963 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088984 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088983 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088993 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088921 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088935 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088992 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088989 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088969 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088967 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088965 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088898 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.088922 (Ngày trả: 11/06/2017)
NV.089031 (Ngày trả: 11/06/2017)

10/10

Bản tài liệu sẵn sàng

Bản tư liệu đã mượn

Thư viện: LibQN--- Kho: TC1

TK.037143-TK.037152

10/10

Bản tài liệu sẵn sàng

Bản tư liệu đã mượn

Thư viện: LibQN--- Kho: TT

TK.037043-TK.037052