Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Phạm Ngọc Anh

  • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Anh - H.: Chính trị Quốc gia , 2011
           285 tr. ; 21 cm 
           335.4346 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
87/100 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.084192-NV.084208, NV.084210-NV.084215, NV.084217, NV.084218, NV.084220-NV.084242, NV.084244-NV.084253, NV.084255, NV.084257-NV.084260, NV.084262-NV.084268, NV.084270, NV.084272, NV.084274-NV.084277, NV.084279, NV.084280, NV.084282-NV.084290
Bản tư liệu đã mượn NV.084243 (Ngày trả: 30/03/2017)
NV.084254 (Ngày trả: 28/03/2017)
NV.084219 (Ngày trả: 12/06/2014)
NV.084209 (Ngày trả: 12/06/2014)
NV.084278 (Ngày trả: 18/06/2017)
NV.084273 (Ngày trả: 03/06/2015)
NV.084271 (Ngày trả: 18/06/2017)
NV.084216 (Ngày trả: 10/07/2013)
NV.084191 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.084256 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.084281 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.084261 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.084269 (Ngày trả: 04/09/2017)