Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Đào Huy Hiệp; Nguyễn Mạnh Hưởng

  • Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh . T.1 / Đào Huy Hiệp - H.: Giáo dục , 2010
           227 tr. ; 24 cm 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
161/200 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.081625-NV.081628, NV.081630, NV.081631, NV.081633, NV.081634, NV.081637, NV.081639, NV.081641, NV.081642, NV.081644-NV.081647, NV.081649-NV.081652, NV.081654-NV.081671, NV.081674-NV.081678, NV.081680, NV.081682, NV.081683, NV.081685-NV.081687, NV.081689-NV.081700, NV.081702-NV.081723, NV.081725-NV.081735, NV.081738, NV.081739, NV.081742-NV.081744, NV.081746, NV.081747, NV.081751-NV.081759, NV.081761, NV.081764-NV.081772, NV.081775, NV.081776, NV.081778-NV.081780, NV.081782-NV.081788, NV.081790-NV.081793, NV.081795-NV.081797, NV.081799, NV.081801-NV.081806, NV.081808-NV.081810, NV.081812-NV.081821, NV.081823, NV.081824
Bản tư liệu đã mượn NV.081736 (Ngày trả: 04/08/2015)
NV.081798 (Ngày trả: 24/03/2013)
NV.081679 (Ngày trả: 13/08/2014)
NV.081740 (Ngày trả: 13/07/2017)
NV.081773 (Ngày trả: 24/11/2014)
NV.081636 (Ngày trả: 13/07/2016)
NV.081724 (Ngày trả: 13/07/2016)
NV.081774 (Ngày trả: 18/07/2017)
NV.081789 (Ngày trả: 07/04/2013)
NV.081635 (Ngày trả: 15/04/2011)
NV.081745 (Ngày trả: 14/07/2017)
NV.081640 (Ngày trả: 20/08/2014)
NV.081648 (Ngày trả: 21/08/2014)
NV.081632 (Ngày trả: 14/05/2012)
NV.081681 (Ngày trả: 14/05/2012)
NV.081800 (Ngày trả: 15/11/2016)
NV.081643 (Ngày trả: 20/08/2014)
NV.081811 (Ngày trả: 13/07/2016)
NV.081763 (Ngày trả: 10/07/2017)
NV.081781 (Ngày trả: 31/07/2015)
NV.081760 (Ngày trả: 18/10/2016)
NV.081737 (Ngày trả: 31/05/2016)
NV.081748 (Ngày trả: 16/05/2013)
NV.081822 (Ngày trả: 08/11/2015)
NV.081653 (Ngày trả: 24/11/2014)
NV.081688 (Ngày trả: 21/03/2013)
NV.081777 (Ngày trả: 08/11/2015)
NV.081629 (Ngày trả: 13/08/2013)
NV.081673 (Ngày trả: 01/08/2013)
NV.081638 (Ngày trả: 01/08/2013)
NV.081684 (Ngày trả: 14/07/2016)
NV.081794 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.081741 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.081807 (Ngày trả: 12/07/2017)
NV.081749 (Ngày trả: 12/07/2017)
NV.081701 (Ngày trả: 12/07/2017)
NV.081762 (Ngày trả: 13/07/2017)
NV.081750 (Ngày trả: 15/10/2017)
NV.081672 (Ngày trả: 22/09/2018)