Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Tiến Hải; Nguyễn Hữu Hảo

  • Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh . T.2 / Nguyễn Tiến Hải - H.: Giáo dục , 2009
           213 tr. ; 24 cm 
           355 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

59/100

Bản tài liệu sẵn sàng

Bản tư liệu đã mượn

Thư viện: LibQN--- Kho: NV

NV.078873, NV.078874, NV.078877, NV.078878, NV.078881, NV.078882, NV.078886-NV.078889, NV.078891, NV.078893, NV.078895, NV.078897, NV.078898, NV.078900, NV.078901, NV.078903-NV.078905, NV.078907, NV.078916, NV.078918, NV.078920-NV.078922, NV.078924-NV.078929, NV.078932, NV.078933, NV.078938-NV.078940, NV.078942, NV.078943, NV.078945-NV.078949, NV.078953-NV.078958, NV.078960-NV.078962, NV.078964, NV.078966, NV.078967, NV.078969, NV.078971, NV.078972

NV.078880 (Ngày trả: 04/02/2013)
NV.078935 (Ngày trả: 14/05/2012)
NV.078923 (Ngày trả: 13/11/2016)
NV.078909 (Ngày trả: 13/11/2016)
NV.078892 (Ngày trả: 13/11/2016)
NV.078941 (Ngày trả: 24/11/2014)
NV.078906 (Ngày trả: 07/09/2012)
NV.078970 (Ngày trả: 19/06/2017)
NV.078934 (Ngày trả: 07/12/2014)
NV.078944 (Ngày trả: 29/01/2017)
NV.078884 (Ngày trả: 30/01/2017)
NV.078936 (Ngày trả: 30/01/2017)
NV.078910 (Ngày trả: 30/01/2017)
NV.078896 (Ngày trả: 30/01/2017)
NV.078908 (Ngày trả: 30/01/2017)
NV.078963 (Ngày trả: 30/01/2017)
NV.078931 (Ngày trả: 30/01/2017)
NV.078915 (Ngày trả: 30/01/2017)
NV.078875 (Ngày trả: 30/01/2017)
NV.078919 (Ngày trả: 30/01/2017)
NV.078959 (Ngày trả: 30/01/2017)
NV.078951 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.078902 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.078879 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.078952 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.078911 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.078913 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.078885 (Ngày trả: 01/02/2017)
NV.078876 (Ngày trả: 01/02/2017)
NV.078883 (Ngày trả: 01/02/2017)
NV.078930 (Ngày trả: 18/02/2017)
NV.078914 (Ngày trả: 18/02/2017)
NV.078950 (Ngày trả: 18/02/2017)
NV.078890 (Ngày trả: 18/02/2017)
NV.078937 (Ngày trả: 19/02/2017)
NV.078894 (Ngày trả: 19/02/2017)
NV.078917 (Ngày trả: 19/02/2017)
NV.078965 (Ngày trả: 19/02/2017)
NV.078912 (Ngày trả: 19/02/2017)
NV.078899 (Ngày trả: 19/02/2017)
NV.078968 (Ngày trả: 20/02/2017)