Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Tiến Hải; Nguyễn Hữu Hảo

  • Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh . T.2 / Nguyễn Tiến Hải - H.: Giáo dục , 2009
           213 tr. ; 24 cm 
           355 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
87/100 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.078873-NV.078875, NV.078877-NV.078879, NV.078881-NV.078891, NV.078893, NV.078895-NV.078898, NV.078900-NV.078905, NV.078907, NV.078908, NV.078910-NV.078933, NV.078936-NV.078940, NV.078942-NV.078949, NV.078951, NV.078953-NV.078967, NV.078969-NV.078972
Bản tư liệu đã mượn NV.078880 (Ngày trả: 04/02/2013)
NV.078935 (Ngày trả: 14/05/2012)
NV.078909 (Ngày trả: 13/11/2016)
NV.078892 (Ngày trả: 13/11/2016)
NV.078941 (Ngày trả: 24/11/2014)
NV.078906 (Ngày trả: 07/09/2012)
NV.078934 (Ngày trả: 07/12/2014)
NV.078952 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.078876 (Ngày trả: 01/02/2017)
NV.078950 (Ngày trả: 18/02/2017)
NV.078894 (Ngày trả: 19/02/2017)
NV.078899 (Ngày trả: 19/02/2017)
NV.078968 (Ngày trả: 20/02/2017)