Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Tiến Hải; Nguyễn Hữu Hảo

  • Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh . T.2 / Nguyễn Tiến Hải - H.: Giáo dục , 2009
           213 tr. ; 24 cm 
           355 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
46/100 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.078874, NV.078875, NV.078877, NV.078882, NV.078884-NV.078887, NV.078893, NV.078895-NV.078898, NV.078900, NV.078903-NV.078905, NV.078907, NV.078908, NV.078911, NV.078915-NV.078918, NV.078920, NV.078928-NV.078931, NV.078933, NV.078937-NV.078939, NV.078942, NV.078944, NV.078946, NV.078949, NV.078951, NV.078954, NV.078956, NV.078957, NV.078959, NV.078966, NV.078970-NV.078972
Bản tư liệu đã mượn NV.078880 (Ngày trả: 04/02/2013)
NV.078935 (Ngày trả: 14/05/2012)
NV.078909 (Ngày trả: 13/11/2016)
NV.078892 (Ngày trả: 13/11/2016)
NV.078941 (Ngày trả: 24/11/2014)
NV.078906 (Ngày trả: 07/09/2012)
NV.078934 (Ngày trả: 07/12/2014)
NV.078952 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.078894 (Ngày trả: 19/02/2017)
NV.078899 (Ngày trả: 19/02/2017)
NV.078968 (Ngày trả: 20/02/2017)
NV.078876 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.078891 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.078955 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.078965 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.078967 (Ngày trả: 24/01/2018)
NV.078960 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.078964 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.078922 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.078961 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.078963 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.078932 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.078926 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.078890 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.078919 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.078958 (Ngày trả: 26/01/2018)
NV.078943 (Ngày trả: 26/01/2018)
NV.078901 (Ngày trả: 26/01/2018)
NV.078927 (Ngày trả: 26/01/2018)
NV.078888 (Ngày trả: 26/01/2018)
NV.078962 (Ngày trả: 26/01/2018)
NV.078878 (Ngày trả: 26/01/2018)
NV.078936 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.078879 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.078912 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.078947 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.078925 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.078953 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.078889 (Ngày trả: 29/01/2018)
NV.078950 (Ngày trả: 01/02/2018)
NV.078924 (Ngày trả: 01/02/2018)
NV.078948 (Ngày trả: 02/02/2018)
NV.078873 (Ngày trả: 02/02/2018)
NV.078921 (Ngày trả: 02/02/2018)
NV.078969 (Ngày trả: 03/02/2018)
NV.078902 (Ngày trả: 04/02/2018)
NV.078914 (Ngày trả: 05/02/2018)
NV.078883 (Ngày trả: 10/02/2018)
NV.078910 (Ngày trả: 10/02/2018)
NV.078940 (Ngày trả: 10/02/2018)
NV.078881 (Ngày trả: 10/02/2018)
NV.078923 (Ngày trả: 10/02/2018)
NV.078913 (Ngày trả: 11/02/2018)
NV.078945 (Ngày trả: 12/03/2018)