Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Tiến Hải; Nguyễn Hữu Hảo

  • Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh . T.2 / Nguyễn Tiến Hải - H.: Giáo dục , 2009
           215 tr. ; 24 cm 
           355 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
82/100 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.076629-NV.076631, NV.076633-NV.076635, NV.076637-NV.076642, NV.076644, NV.076646-NV.076659, NV.076661, NV.076663-NV.076669, NV.076671-NV.076674, NV.076676-NV.076682, NV.076684, NV.076686-NV.076689, NV.076691-NV.076693, NV.076695, NV.076696, NV.076698-NV.076703, NV.076705-NV.076710, NV.076713, NV.076715-NV.076723, NV.076725-NV.076728
Bản tư liệu đã mượn NV.076660 (Ngày trả: 07/04/2013)
NV.076683 (Ngày trả: 21/03/2013)
NV.076711 (Ngày trả: 17/11/2013)
NV.076636 (Ngày trả: 13/11/2016)
NV.076662 (Ngày trả: 15/05/2011)
NV.076714 (Ngày trả: 31/05/2013)
NV.076712 (Ngày trả: 05/01/2012)
NV.076685 (Ngày trả: 13/11/2016)
NV.076670 (Ngày trả: 24/11/2014)
NV.076697 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.076704 (Ngày trả: 30/01/2017)
NV.076645 (Ngày trả: 30/01/2017)
NV.076643 (Ngày trả: 19/02/2017)
NV.076694 (Ngày trả: 20/02/2017)
NV.076632 (Ngày trả: 21/02/2017)
NV.076724 (Ngày trả: 27/09/2017)
NV.076690 (Ngày trả: 18/12/2017)
NV.076675 (Ngày trả: 20/12/2017)