Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Tiến Hải; Nguyễn Hữu Hảo

  • Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh . T.2 / Nguyễn Tiến Hải - H.: Giáo dục , 2009
           215 tr. ; 24 cm 
           355 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
60/100 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.076629-NV.076631, NV.076635, NV.076638, NV.076640-NV.076642, NV.076647-NV.076652, NV.076654, NV.076656, NV.076658, NV.076659, NV.076663-NV.076669, NV.076672-NV.076674, NV.076677-NV.076681, NV.076684, NV.076686-NV.076688, NV.076691-NV.076693, NV.076695, NV.076699, NV.076701-NV.076703, NV.076705-NV.076707, NV.076709, NV.076710, NV.076713, NV.076715-NV.076720, NV.076723, NV.076726, NV.076727
Bản tư liệu đã mượn NV.076660 (Ngày trả: 07/04/2013)
NV.076683 (Ngày trả: 21/03/2013)
NV.076711 (Ngày trả: 17/11/2013)
NV.076636 (Ngày trả: 13/11/2016)
NV.076662 (Ngày trả: 15/05/2011)
NV.076714 (Ngày trả: 31/05/2013)
NV.076712 (Ngày trả: 05/01/2012)
NV.076685 (Ngày trả: 13/11/2016)
NV.076670 (Ngày trả: 24/11/2014)
NV.076697 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.076704 (Ngày trả: 30/01/2017)
NV.076645 (Ngày trả: 30/01/2017)
NV.076643 (Ngày trả: 19/02/2017)
NV.076694 (Ngày trả: 20/02/2017)
NV.076632 (Ngày trả: 21/02/2017)
NV.076675 (Ngày trả: 20/12/2017)
NV.076653 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.076644 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.076646 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.076661 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.076690 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.076696 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.076708 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.076722 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.076700 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.076671 (Ngày trả: 26/01/2018)
NV.076725 (Ngày trả: 26/01/2018)
NV.076721 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.076698 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.076634 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.076657 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.076689 (Ngày trả: 01/02/2018)
NV.076724 (Ngày trả: 02/02/2018)
NV.076682 (Ngày trả: 03/02/2018)
NV.076639 (Ngày trả: 03/02/2018)
NV.076655 (Ngày trả: 04/02/2018)
NV.076728 (Ngày trả: 04/02/2018)
NV.076676 (Ngày trả: 04/02/2018)
NV.076633 (Ngày trả: 11/02/2018)
NV.076637 (Ngày trả: 12/03/2018)