Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Phạm Văn Sinh; Phạm Quang Phan

  • Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin / Phạm Văn Sinh - H.: Nxb Chính trị quốc gia , 2009
           490 tr. ; 20 cm 
           1.Giáo trình  2.Những nguyên lý cơ bản  3.Chủ nghĩa Mác - Lênin  
           335.409 2 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
140/249 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.075411-NV.075413, NV.075416-NV.075421, NV.075424, NV.075429-NV.075433, NV.075437, NV.075438, NV.075441, NV.075444, NV.075447-NV.075449, NV.075455, NV.075457-NV.075460, NV.075463, NV.075464, NV.075471-NV.075473, NV.075475-NV.075478, NV.075482-NV.075486, NV.075489, NV.075490, NV.075492-NV.075494, NV.075497, NV.075498, NV.075502-NV.075504, NV.075506-NV.075509, NV.075512, NV.075513, NV.075515, NV.075518, NV.075519, NV.075522, NV.075523, NV.075525, NV.075529, NV.075531-NV.075536, NV.075539, NV.075540, NV.075542-NV.075546, NV.075548, NV.075551-NV.075553, NV.075557, NV.075559, NV.075561, NV.075564, NV.075566, NV.075568-NV.075570, NV.075572-NV.075574, NV.075576, NV.075578, NV.075579, NV.075582-NV.075584, NV.075586, NV.075588, NV.075590, NV.075592, NV.075595-NV.075597, NV.075599, NV.075603, NV.075605, NV.075606, NV.075608, NV.075609, NV.075613, NV.075615-NV.075620, NV.075622, NV.075624-NV.075630, NV.075632, NV.075637, NV.075638, NV.075641, NV.075642, NV.075645, NV.075646, NV.075649-NV.075652, NV.075655, NV.075656, NV.075659
Bản tư liệu đã mượn NV.075530 (Ngày trả: 16/11/2015)
NV.075565 (Ngày trả: 30/08/2015)
NV.075470 (Ngày trả: 27/03/2013)
NV.075558 (Ngày trả: 10/08/2009)
NV.075648 (Ngày trả: 27/03/2012)
NV.075479 (Ngày trả: 23/12/2010)
NV.075456 (Ngày trả: 30/07/2010)
NV.075654 (Ngày trả: 01/08/2014)
NV.075591 (Ngày trả: 06/08/2015)
NV.075587 (Ngày trả: 16/11/2015)
NV.075481 (Ngày trả: 15/11/2016)
NV.075462 (Ngày trả: 06/08/2013)
NV.075510 (Ngày trả: 07/10/2012)
NV.075636 (Ngày trả: 10/07/2017)
NV.075469 (Ngày trả: 17/11/2015)
NV.075658 (Ngày trả: 06/08/2013)
NV.075488 (Ngày trả: 03/11/2015)
NV.075600 (Ngày trả: 04/08/2013)
NV.075585 (Ngày trả: 17/02/2013)
NV.075623 (Ngày trả: 02/04/2014)
NV.075501 (Ngày trả: 15/12/2014)
NV.075524 (Ngày trả: 07/12/2016)
NV.075634 (Ngày trả: 11/07/2017)
NV.075439 (Ngày trả: 09/05/2013)
NV.075610 (Ngày trả: 13/11/2016)
NV.075415 (Ngày trả: 25/12/2011)
NV.075549 (Ngày trả: 15/04/2015)
NV.075517 (Ngày trả: 04/08/2013)
NV.075580 (Ngày trả: 03/10/2016)
NV.075466 (Ngày trả: 17/11/2015)
NV.075465 (Ngày trả: 05/08/2013)
NV.075639 (Ngày trả: 01/08/2013)
NV.075538 (Ngày trả: 12/07/2017)
NV.075643 (Ngày trả: 12/07/2017)
NV.075575 (Ngày trả: 12/07/2017)
NV.075635 (Ngày trả: 14/11/2016)
NV.075495 (Ngày trả: 12/07/2017)
NV.075589 (Ngày trả: 12/07/2017)
NV.075631 (Ngày trả: 14/11/2016)
NV.075426 (Ngày trả: 12/04/2016)
NV.075491 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.075511 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.075554 (Ngày trả: 14/11/2016)
NV.075451 (Ngày trả: 02/09/2015)
NV.075520 (Ngày trả: 09/12/2014)
NV.075468 (Ngày trả: 12/07/2017)
NV.075452 (Ngày trả: 12/07/2017)
NV.075435 (Ngày trả: 12/07/2017)
NV.075581 (Ngày trả: 30/07/2014)
NV.075480 (Ngày trả: 12/07/2017)
NV.075567 (Ngày trả: 12/07/2017)
NV.075454 (Ngày trả: 09/12/2014)
NV.075547 (Ngày trả: 30/01/2017)
NV.075453 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.075598 (Ngày trả: 19/02/2017)
NV.075427 (Ngày trả: 19/02/2017)
NV.075607 (Ngày trả: 20/02/2017)
NV.075440 (Ngày trả: 20/02/2017)
NV.075604 (Ngày trả: 20/02/2017)
NV.075422 (Ngày trả: 20/02/2017)
NV.075450 (Ngày trả: 21/02/2017)
NV.075467 (Ngày trả: 21/02/2017)
NV.075500 (Ngày trả: 25/02/2017)
NV.075496 (Ngày trả: 26/02/2017)
NV.075612 (Ngày trả: 11/03/2017)
NV.075499 (Ngày trả: 05/06/2017)
NV.075436 (Ngày trả: 25/10/2017)
NV.075594 (Ngày trả: 14/01/2018)
NV.075560 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.075528 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.075434 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.075474 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.075647 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.075537 (Ngày trả: 25/01/2018)
nv.075555 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.075653 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.075516 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.075550 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.075428 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.075621 (Ngày trả: 25/01/2018)
nv.075445 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.075443 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.075446 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.075657 (Ngày trả: 25/01/2018)
NV.075601 (Ngày trả: 26/01/2018)
nv.075461 (Ngày trả: 26/01/2018)
nv.075414 (Ngày trả: 26/01/2018)
NV.075633 (Ngày trả: 26/01/2018)
NV.075644 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.075593 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.075614 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.075556 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.075526 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.075425 (Ngày trả: 27/01/2018)
nv.075423 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.075505 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.075487 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.075577 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.075562 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.075571 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.075541 (Ngày trả: 29/01/2018)
NV.075514 (Ngày trả: 03/02/2018)
NV.075521 (Ngày trả: 03/02/2018)
NV.075602 (Ngày trả: 03/02/2018)
NV.075527 (Ngày trả: 03/02/2018)
NV.075611 (Ngày trả: 03/02/2018)
NV.075640 (Ngày trả: 05/02/2018)
NV.075563 (Ngày trả: 08/02/2018)
NV.075442 (Ngày trả: 10/03/2018)