Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Đinh Xuân Lý; Nguyễn Đăng Quang

  • Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam / Đinh Xuân Lý - H.: Nxb Chính trị quốc gia , 2009
           264 tr. ; 20 cm 
           1.Giáo trình  2.Đường lối cách mạng  3.Đảng cộng sản Việt Nam  
           303.6 071 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
118/251 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.075160, NV.075171, NV.075173, NV.075174, NV.075179, NV.075180, NV.075182, NV.075186, NV.075188, NV.075190, NV.075194-NV.075200, NV.075205, NV.075208, NV.075209, NV.075211-NV.075214, NV.075216, NV.075217, NV.075219, NV.075220, NV.075222, NV.075225, NV.075228-NV.075230, NV.075233-NV.075235, NV.075237-NV.075239, NV.075242, NV.075243, NV.075248-NV.075250, NV.075253, NV.075254, NV.075256, NV.075262, NV.075263, NV.075265-NV.075268, NV.075271, NV.075273, NV.075276-NV.075279, NV.075283-NV.075285, NV.075287, NV.075289, NV.075291-NV.075293, NV.075299, NV.075302, NV.075304, NV.075306, NV.075308-NV.075310, NV.075312, NV.075313, NV.075315, NV.075318-NV.075320, NV.075322-NV.075324, NV.075326, NV.075330-NV.075332, NV.075334, NV.075337, NV.075339, NV.075341, NV.075344, NV.075346, NV.075348, NV.075351, NV.075354, NV.075355, NV.075358, NV.075364, NV.075367, NV.075368, NV.075371-NV.075374, NV.075376, NV.075379, NV.075382, NV.075383, NV.075386, NV.075394, NV.075395, NV.075397, NV.075399, NV.075402, NV.075403, NV.075406, NV.075409
Bản tư liệu đã mượn NV.075207 (Ngày trả: 06/03/2014)
NV.075388 (Ngày trả: 15/02/2015)
NV.075349 (Ngày trả: 07/05/2015)
NV.075162 (Ngày trả: 30/10/2016)
NV.075175 (Ngày trả: 04/03/2015)
NV.075369 (Ngày trả: 29/10/2013)
NV.075404 (Ngày trả: 19/10/2014)
NV.075400 (Ngày trả: 21/01/2014)
NV.075345 (Ngày trả: 19/10/2014)
NV.075380 (Ngày trả: 31/10/2016)
NV.075259 (Ngày trả: 10/10/2017)
NV.075335 (Ngày trả: 29/10/2013)
NV.075241 (Ngày trả: 23/04/2016)
NV.075342 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.075295 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.075343 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.075202 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075317 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075261 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075172 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075257 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075226 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075206 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075393 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075370 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075169 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.075191 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.075303 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.075258 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.075405 (Ngày trả: 05/06/2017)
NV.075357 (Ngày trả: 05/06/2017)
NV.075347 (Ngày trả: 06/06/2017)
NV.075325 (Ngày trả: 14/01/2018)
NV.075223 (Ngày trả: 17/01/2018)
NV.075163 (Ngày trả: 18/01/2018)
NV.075252 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.075183 (Ngày trả: 18/01/2018)
NV.075305 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.075329 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.075192 (Ngày trả: 20/01/2018)
nv.075375 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075377 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075297 (Ngày trả: 21/01/2018)
nv.075176 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075282 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075280 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075274 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075272 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075275 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075193 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075203 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075314 (Ngày trả: 21/01/2018)
nv.075363 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075392 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075166 (Ngày trả: 21/01/2018)
nv.075398 (Ngày trả: 21/01/2018)
nv.075245 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075340 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075359 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075389 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075360 (Ngày trả: 21/01/2018)
nv.075231 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075298 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075189 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075401 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075350 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075227 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075224 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075260 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075221 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075352 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075301 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075269 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075361 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075288 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075164 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075178 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075270 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075201 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075210 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075168 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075327 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075167 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075240 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075378 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075185 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.075281 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075300 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.075321 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075385 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075338 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075362 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075381 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075170 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075204 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075408 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075387 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075391 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075232 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075215 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075356 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075177 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075410 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075407 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075255 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075161 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075336 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075236 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075311 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075328 (Ngày trả: 23/01/2018)
nv.075264 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075251 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075290 (Ngày trả: 24/01/2018)
NV.075187 (Ngày trả: 24/01/2018)
NV.075365 (Ngày trả: 24/01/2018)
NV.075384 (Ngày trả: 24/01/2018)
NV.075307 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.075294 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.075181 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.075218 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.075353 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.075244 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.075396 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.075366 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.075296 (Ngày trả: 29/01/2018)
NV.075390 (Ngày trả: 31/01/2018)
NV.075247 (Ngày trả: 03/02/2018)
NV.075286 (Ngày trả: 04/02/2018)
NV.075246 (Ngày trả: 06/02/2018)
NV.075184 (Ngày trả: 06/02/2018)
NV.075165 (Ngày trả: 12/02/2018)
NV.075316 (Ngày trả: 11/03/2018)
NV.075333 (Ngày trả: 14/05/2018)