Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Đinh Xuân Lý; Nguyễn Đăng Quang

  • Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam / Đinh Xuân Lý - H.: Nxb Chính trị quốc gia , 2009
           264 tr. ; 20 cm 
           1.Giáo trình  2.Đường lối cách mạng  3.Đảng cộng sản Việt Nam  
           303.6 071 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
206/251 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.075160, NV.075161, NV.075163, NV.075164, NV.075166-NV.075168, NV.075170, NV.075171, NV.075173, NV.075174, NV.075176-NV.075188, NV.075190, NV.075192-NV.075201, NV.075203-NV.075205, NV.075208-NV.075230, NV.075232-NV.075239, NV.075242, NV.075243, NV.075245, NV.075247-NV.075251, NV.075253-NV.075258, NV.075260, NV.075262-NV.075274, NV.075276-NV.075279, NV.075281-NV.075285, NV.075287-NV.075289, NV.075291-NV.075294, NV.075296-NV.075302, NV.075304-NV.075328, NV.075330-NV.075334, NV.075337, NV.075339-NV.075341, NV.075344, NV.075346, NV.075348, NV.075350-NV.075356, NV.075358, NV.075360-NV.075365, NV.075367, NV.075368, NV.075370-NV.075387, NV.075389-NV.075392, NV.075394, NV.075395, NV.075397, NV.075399, NV.075401-NV.075403, NV.075406, NV.075407, NV.075409, NV.075410
Bản tư liệu đã mượn NV.075207 (Ngày trả: 06/03/2014)
NV.075388 (Ngày trả: 15/02/2015)
NV.075349 (Ngày trả: 07/05/2015)
NV.075162 (Ngày trả: 30/10/2016)
NV.075175 (Ngày trả: 04/03/2015)
NV.075369 (Ngày trả: 29/10/2013)
NV.075404 (Ngày trả: 19/10/2014)
NV.075400 (Ngày trả: 21/01/2014)
NV.075345 (Ngày trả: 19/10/2014)
NV.075259 (Ngày trả: 10/10/2017)
NV.075335 (Ngày trả: 29/10/2013)
NV.075241 (Ngày trả: 23/04/2016)
NV.075342 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.075295 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.075343 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.075202 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075261 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075172 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075206 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075393 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075169 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.075303 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.075357 (Ngày trả: 05/06/2017)
NV.075347 (Ngày trả: 06/06/2017)
NV.075252 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.075329 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.075280 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075275 (Ngày trả: 21/01/2018)
nv.075398 (Ngày trả: 21/01/2018)
nv.075231 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075189 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075240 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075338 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075408 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075336 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075290 (Ngày trả: 24/01/2018)
NV.075244 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.075396 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.075366 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.075286 (Ngày trả: 04/02/2018)
NV.075246 (Ngày trả: 06/02/2018)
NV.075165 (Ngày trả: 12/02/2018)
nv.075405 (Ngày trả: 21/09/2018)
NV.075191 (Ngày trả: 13/10/2018)
NV.075359 (Ngày trả: 14/10/2018)