Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Đinh Xuân Lý; Nguyễn Đăng Quang

  • Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam / Đinh Xuân Lý - H.: Nxb Chính trị quốc gia , 2009
           264 tr. ; 20 cm 
           1.Giáo trình  2.Đường lối cách mạng  3.Đảng cộng sản Việt Nam  
           303.6 071 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
211/251 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.075160, NV.075161, NV.075163-NV.075168, NV.075170, NV.075171, NV.075173, NV.075174, NV.075177-NV.075190, NV.075192-NV.075199, NV.075201, NV.075203-NV.075205, NV.075208-NV.075219, NV.075221-NV.075225, NV.075227-NV.075240, NV.075242-NV.075256, NV.075260, NV.075262-NV.075284, NV.075286-NV.075294, NV.075296-NV.075302, NV.075304-NV.075309, NV.075311, NV.075312, NV.075314, NV.075315, NV.075318-NV.075334, NV.075336-NV.075341, NV.075344, NV.075346, NV.075348, NV.075350, NV.075352-NV.075356, NV.075358-NV.075368, NV.075371-NV.075379, NV.075381-NV.075387, NV.075389-NV.075392, NV.075394-NV.075399, NV.075401-NV.075403, NV.075406-NV.075410
Bản tư liệu đã mượn NV.075207 (Ngày trả: 06/03/2014)
NV.075316 (Ngày trả: 14/03/2011)
NV.075388 (Ngày trả: 15/02/2015)
NV.075349 (Ngày trả: 07/05/2015)
NV.075313 (Ngày trả: 31/10/2016)
NV.075162 (Ngày trả: 30/10/2016)
NV.075175 (Ngày trả: 04/03/2015)
NV.075369 (Ngày trả: 29/10/2013)
NV.075404 (Ngày trả: 19/10/2014)
NV.075400 (Ngày trả: 21/01/2014)
NV.075345 (Ngày trả: 19/10/2014)
NV.075380 (Ngày trả: 31/10/2016)
NV.075351 (Ngày trả: 31/10/2016)
NV.075259 (Ngày trả: 10/10/2017)
NV.075335 (Ngày trả: 29/10/2013)
NV.075241 (Ngày trả: 23/04/2016)
NV.075342 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.075295 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.075343 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.075202 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075317 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075261 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075172 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075257 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075226 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075206 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075393 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075200 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075310 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075370 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075220 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.075169 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.075191 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.075303 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.075258 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.075405 (Ngày trả: 05/06/2017)
NV.075357 (Ngày trả: 05/06/2017)
NV.075347 (Ngày trả: 06/06/2017)
NV.075285 (Ngày trả: 02/09/2017)
nv.075176 (Ngày trả: 03/09/2017)