Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Đinh Xuân Lý; Nguyễn Đăng Quang

  • Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam / Đinh Xuân Lý - H.: Nxb Chính trị quốc gia , 2009
           264 tr. ; 20 cm 
           1.Giáo trình  2.Đường lối cách mạng  3.Đảng cộng sản Việt Nam  
           303.6 071 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
42/251 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.075174, NV.075179, NV.075197, NV.075198, NV.075200, NV.075205, NV.075208, NV.075214, NV.075225, NV.075235, NV.075238, NV.075239, NV.075242, NV.075243, NV.075262, NV.075266, NV.075267, NV.075271, NV.075276, NV.075279, NV.075285, NV.075287, NV.075289, NV.075292, NV.075299, NV.075306, NV.075318, NV.075326, NV.075337, NV.075351, NV.075355, NV.075367, NV.075371, NV.075372, NV.075374, NV.075376, NV.075379, NV.075383, NV.075395, NV.075399, NV.075403, NV.075409
Bản tư liệu đã mượn NV.075207 (Ngày trả: 06/03/2014)
NV.075388 (Ngày trả: 15/02/2015)
NV.075349 (Ngày trả: 07/05/2015)
NV.075313 (Ngày trả: 31/10/2016)
NV.075162 (Ngày trả: 30/10/2016)
NV.075175 (Ngày trả: 04/03/2015)
NV.075369 (Ngày trả: 29/10/2013)
NV.075404 (Ngày trả: 19/10/2014)
NV.075400 (Ngày trả: 21/01/2014)
NV.075345 (Ngày trả: 19/10/2014)
NV.075380 (Ngày trả: 31/10/2016)
NV.075259 (Ngày trả: 10/10/2017)
NV.075335 (Ngày trả: 29/10/2013)
NV.075241 (Ngày trả: 23/04/2016)
NV.075342 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.075295 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.075343 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.075202 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075317 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075261 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075172 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075257 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075226 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075206 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075393 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075310 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075370 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.075220 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.075169 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.075191 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.075303 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.075258 (Ngày trả: 23/01/2017)
NV.075405 (Ngày trả: 05/06/2017)
NV.075357 (Ngày trả: 05/06/2017)
NV.075347 (Ngày trả: 06/06/2017)
NV.075325 (Ngày trả: 14/01/2018)
NV.075223 (Ngày trả: 17/01/2018)
NV.075194 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.075163 (Ngày trả: 18/01/2018)
NV.075256 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.075237 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.075230 (Ngày trả: 18/01/2018)
NV.075348 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.075252 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.075211 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.075183 (Ngày trả: 18/01/2018)
NV.075305 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.075329 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.075213 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.075192 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.075265 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.075319 (Ngày trả: 20/01/2018)
nv.075375 (Ngày trả: 21/01/2018)
nv.075199 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075188 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075186 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075377 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075250 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075297 (Ngày trả: 21/01/2018)
nv.075176 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075282 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075171 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075280 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075274 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075272 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075216 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075275 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075193 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075203 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075314 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075209 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075304 (Ngày trả: 21/01/2018)
nv.075363 (Ngày trả: 21/01/2018)
nv.075180 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075392 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075166 (Ngày trả: 21/01/2018)
nv.075398 (Ngày trả: 21/01/2018)
nv.075402 (Ngày trả: 21/01/2018)
nv.075332 (Ngày trả: 21/01/2018)
nv.075245 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075277 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075160 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075340 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075182 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075359 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075389 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075234 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075320 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075233 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075360 (Ngày trả: 21/01/2018)
nv.075231 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075312 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075323 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075406 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075298 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075189 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075401 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075350 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075382 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075358 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075309 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075196 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075248 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075227 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075322 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075394 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075224 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075260 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075221 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075229 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075352 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075301 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075269 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075361 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075288 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075164 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075178 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075270 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075201 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075210 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075308 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075168 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075327 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075167 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075240 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075378 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075253 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075283 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075185 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.075278 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075217 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075284 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075281 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075330 (Ngày trả: 22/01/2018)
nv.075315 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075300 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.075321 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075364 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075385 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075212 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075338 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075362 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075254 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075381 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075170 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075204 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075408 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075387 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075173 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075391 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.075232 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075215 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075249 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075356 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075177 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075334 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075410 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075219 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075407 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075341 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075368 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075255 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075161 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075336 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075222 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.075236 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075190 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075311 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075344 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075328 (Ngày trả: 23/01/2018)
nv.075264 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075251 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.075291 (Ngày trả: 24/01/2018)
NV.075346 (Ngày trả: 24/01/2018)
NV.075339 (Ngày trả: 24/01/2018)
NV.075263 (Ngày trả: 24/01/2018)
NV.075302 (Ngày trả: 24/01/2018)
NV.075228 (Ngày trả: 24/01/2018)
NV.075273 (Ngày trả: 24/01/2018)
NV.075397 (Ngày trả: 24/01/2018)
NV.075290 (Ngày trả: 24/01/2018)
NV.075187 (Ngày trả: 24/01/2018)
NV.075365 (Ngày trả: 24/01/2018)
NV.075384 (Ngày trả: 24/01/2018)
NV.075268 (Ngày trả: 24/01/2018)
NV.075324 (Ngày trả: 24/01/2018)
NV.075307 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.075354 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.075195 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.075373 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.075386 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.075294 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.075181 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.075218 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.075353 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.075244 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.075396 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.075366 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.075331 (Ngày trả: 29/01/2018)
NV.075296 (Ngày trả: 29/01/2018)
NV.075293 (Ngày trả: 31/01/2018)
NV.075390 (Ngày trả: 31/01/2018)
NV.075247 (Ngày trả: 03/02/2018)
NV.075286 (Ngày trả: 04/02/2018)
NV.075246 (Ngày trả: 06/02/2018)
NV.075184 (Ngày trả: 06/02/2018)
NV.075165 (Ngày trả: 12/02/2018)
NV.075316 (Ngày trả: 11/03/2018)
NV.075333 (Ngày trả: 14/05/2018)