Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Xuân Thức

  • Giáo trình tâm lí học đại cương / Nguyễn Xuân Thức - H.: Nxb Đại học sư phạm , 2007
           271 tr.20 cm 
           1.Giáo trình  2.Tâm lí học  3.Tâm lí học đại cương  
           150.01 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
82/150 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.071603, NV.071605, NV.071609, NV.071611, NV.071612, NV.071614, NV.071615, NV.071617-NV.071620, NV.071623, NV.071624, NV.071628, NV.071629, NV.071633, NV.071635, NV.071637, NV.071639, NV.071641-NV.071643, NV.071648, NV.071651-NV.071653, NV.071655, NV.071657-NV.071659, NV.071661, NV.071663, NV.071664, NV.071666, NV.071668, NV.071671, NV.071677, NV.071680, NV.071684-NV.071686, NV.071688-NV.071690, NV.071692, NV.071693, NV.071695, NV.071700, NV.071701, NV.071703, NV.071704, NV.071706-NV.071708, NV.071711, NV.071712, NV.071715-NV.071719, NV.071721, NV.071725, NV.071730-NV.071735, NV.071737, NV.071740-NV.071744, NV.071746-NV.071750, NV.071752, NV.071634
Bản tư liệu đã mượn NV.071626 (Ngày trả: 10/08/2010)
NV.071667 (Ngày trả: 16/08/2015)
NV.071608 (Ngày trả: 13/07/2017)
NV.071622 (Ngày trả: 13/07/2017)
NV.071675 (Ngày trả: 13/07/2017)
NV.071751 (Ngày trả: 16/07/2017)
NV.071681 (Ngày trả: 16/07/2017)
NV.071710 (Ngày trả: 13/07/2016)
NV.071702 (Ngày trả: 13/07/2016)
NV.071650 (Ngày trả: 13/07/2016)
NV.071646 (Ngày trả: 17/07/2016)
NV.071714 (Ngày trả: 14/07/2016)
NV.071676 (Ngày trả: 19/07/2016)
NV.071673 (Ngày trả: 21/10/2009)
NV.071678 (Ngày trả: 04/08/2013)
NV.071656 (Ngày trả: 13/10/2009)
NV.071682 (Ngày trả: 31/05/2016)
NV.071745 (Ngày trả: 11/07/2017)
NV.071699 (Ngày trả: 25/01/2017)
NV.071729 (Ngày trả: 14/07/2017)
NV.071630 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.071723 (Ngày trả: 13/07/2017)
NV.071728 (Ngày trả: 13/07/2017)
NV.071705 (Ngày trả: 09/03/2019)
NV.071694 (Ngày trả: 03/10/2020)
NV.071660 (Ngày trả: 03/10/2020)
NV.071669 (Ngày trả: 03/10/2020)
NV.071640 (Ngày trả: 03/10/2020)
NV.071713 (Ngày trả: 03/10/2020)
NV.071670 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.071696 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.071736 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.071672 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.071662 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.071607 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.071636 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.071679 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.071645 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.071616 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.071698 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.071604 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.071606 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.071683 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.071665 (Ngày trả: 30/10/2020)
NV.071647 (Ngày trả: 01/11/2020)
NV.071691 (Ngày trả: 01/11/2020)
NV.071649 (Ngày trả: 02/11/2020)
NV.071613 (Ngày trả: 05/11/2020)
NV.071687 (Ngày trả: 05/11/2020)
NV.071738 (Ngày trả: 05/11/2020)
NV.071674 (Ngày trả: 26/11/2020)
NV.071610 (Ngày trả: 26/11/2020)
NV.071722 (Ngày trả: 26/11/2020)
NV.071727 (Ngày trả: 26/11/2020)
NV.071638 (Ngày trả: 26/11/2020)
NV.071724 (Ngày trả: 26/11/2020)
NV.071632 (Ngày trả: 26/11/2020)
NV.071631 (Ngày trả: 29/12/2020)
NV.071739 (Ngày trả: 29/12/2020)
NV.071644 (Ngày trả: 29/12/2020)
NV.071627 (Ngày trả: 12/02/2021)
NV.071720 (Ngày trả: 07/03/2021)
NV.071654 (Ngày trả: 07/03/2021)
NV.071709 (Ngày trả: 07/03/2021)
NV.071726 (Ngày trả: 07/03/2021)
NV.071625 (Ngày trả: 26/03/2021)
NV.071621 (Ngày trả: 26/03/2021)
NV.071697 (Ngày trả: 05/06/2021)