Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Bá Kim

  • Phương pháp dạy học môn Toán / Nguyễn Bá Kim - H.: Nxb Đại học sư phạm , 2007
           460 tr. ; 21 cm 
           1.Phương pháp  2.Phương pháp dạy học môn Toán  
           510.7 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
57/100 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.068664, NV.068666-NV.068668, NV.068670, NV.068672-NV.068674, NV.068676, NV.068677, NV.068679, NV.068582-NV.068588, NV.068590, NV.068593, NV.068594, NV.068596, NV.068597, NV.068599-NV.068601, NV.068605-NV.068611, NV.068615-NV.068617, NV.068620-NV.068622, NV.068625, NV.068626, NV.068628, NV.068629, NV.068631, NV.068633, NV.068635, NV.068636, NV.068639, NV.068640, NV.068644, NV.068648, NV.068651, NV.068653, NV.068655-NV.068657, NV.068660
Bản tư liệu đã mượn NV.068642 (Ngày trả: 24/11/2014)
NV.068659 (Ngày trả: 24/11/2014)
NV.068669 (Ngày trả: 22/08/2017)
NV.068645 (Ngày trả: 01/11/2016)
NV.068623 (Ngày trả: 28/01/2017)
NV.068581 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.068661 (Ngày trả: 01/02/2017)
NV.068614 (Ngày trả: 01/02/2017)
NV.068595 (Ngày trả: 01/03/2017)
NV.068675 (Ngày trả: 02/04/2017)
NV.068630 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.068647 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.068632 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.068663 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.068680 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.068619 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.068641 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.068627 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.068589 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.068643 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.068591 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.068654 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.068637 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.068662 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.068592 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.068602 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.068658 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.068634 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.068671 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.068624 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.068613 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.068598 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.068618 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.068612 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.068638 (Ngày trả: 04/09/2017)
NV.068652 (Ngày trả: 04/09/2017)
NV.068603 (Ngày trả: 11/10/2017)
NV.068678 (Ngày trả: 16/10/2017)
NV.068604 (Ngày trả: 16/10/2017)
NV.068646 (Ngày trả: 16/10/2017)
NV.068649 (Ngày trả: 23/10/2017)
NV.068665 (Ngày trả: 29/10/2017)
NV.068650 (Ngày trả: 25/12/2017)