Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Bá Kim

  • Phương pháp dạy học môn Toán / Nguyễn Bá Kim - H.: Nxb Đại học sư phạm , 2007
           460 tr. ; 21 cm 
           1.Phương pháp  2.Phương pháp dạy học môn Toán  
           510.7 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

56/100

Bản tài liệu sẵn sàng

Bản tư liệu đã mượn

Thư viện: LibQN--- Kho: NV

NV.068662, NV.068663, NV.068666, NV.068670, NV.068671, NV.068673, NV.068674, NV.068676, NV.068677, NV.068680, NV.068582, NV.068583, NV.068585-NV.068587, NV.068590-NV.068593, NV.068596-NV.068599, NV.068601, NV.068602, NV.068605, NV.068608, NV.068610, NV.068612, NV.068616-NV.068618, NV.068620-NV.068622, NV.068624, NV.068626-NV.068628, NV.068630, NV.068632-NV.068637, NV.068639, NV.068640, NV.068643, NV.068647, NV.068653-NV.068658

NV.068642 (Ngày trả: 24/11/2014)
NV.068659 (Ngày trả: 24/11/2014)
NV.068669 (Ngày trả: 22/08/2017)
NV.068645 (Ngày trả: 01/11/2016)
NV.068613 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.068660 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.068604 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.068623 (Ngày trả: 28/01/2017)
NV.068625 (Ngày trả: 28/01/2017)
NV.068584 (Ngày trả: 28/01/2017)
NV.068619 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.068588 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.068646 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.068649 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.068581 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.068638 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.068600 (Ngày trả: 01/02/2017)
NV.068606 (Ngày trả: 01/02/2017)
NV.068661 (Ngày trả: 01/02/2017)
NV.068614 (Ngày trả: 01/02/2017)
NV.068644 (Ngày trả: 18/02/2017)
NV.068648 (Ngày trả: 18/02/2017)
NV.068611 (Ngày trả: 19/02/2017)
NV.068651 (Ngày trả: 21/02/2017)
NV.068589 (Ngày trả: 21/02/2017)
NV.068652 (Ngày trả: 22/02/2017)
NV.068615 (Ngày trả: 28/02/2017)
NV.068664 (Ngày trả: 28/02/2017)
NV.068607 (Ngày trả: 28/02/2017)
NV.068672 (Ngày trả: 01/03/2017)
NV.068679 (Ngày trả: 01/03/2017)
NV.068595 (Ngày trả: 01/03/2017)
NV.068609 (Ngày trả: 11/03/2017)
NV.068678 (Ngày trả: 13/03/2017)
NV.068603 (Ngày trả: 01/04/2017)
NV.068650 (Ngày trả: 02/04/2017)
NV.068641 (Ngày trả: 02/04/2017)
NV.068631 (Ngày trả: 02/04/2017)
NV.068594 (Ngày trả: 02/04/2017)
NV.068629 (Ngày trả: 02/04/2017)
NV.068667 (Ngày trả: 02/04/2017)
NV.068668 (Ngày trả: 02/04/2017)
NV.068675 (Ngày trả: 02/04/2017)
NV.068665 (Ngày trả: 02/04/2017)