Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Bá Kim

  • Phương pháp dạy học môn Toán / Nguyễn Bá Kim - H.: Nxb Đại học sư phạm , 2007
           460 tr. ; 21 cm 
           1.Phương pháp  2.Phương pháp dạy học môn Toán  
           510.7 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu

5/100

Bản tài liệu sẵn sàng

Bản tư liệu đã mượn

Thư viện: LibQN--- Kho: NV

NV.068670, NV.068673, NV.068591, NV.068617, NV.068640

NV.068680 (Ngày trả: 22/06/2017)
NV.068620 (Ngày trả: 22/06/2017)
NV.068642 (Ngày trả: 24/11/2014)
NV.068659 (Ngày trả: 24/11/2014)
NV.068669 (Ngày trả: 22/08/2017)
NV.068655 (Ngày trả: 02/11/2017)
NV.068643 (Ngày trả: 21/08/2017)
NV.068645 (Ngày trả: 01/11/2016)
NV.068599 (Ngày trả: 07/11/2016)
NV.068656 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.068610 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.068605 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.068585 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.068596 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.068622 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.068590 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.068674 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.068627 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.068613 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.068660 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.068604 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.068586 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.068658 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.068621 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.068663 (Ngày trả: 25/01/2017)
NV.068628 (Ngày trả: 28/01/2017)
NV.068623 (Ngày trả: 28/01/2017)
NV.068636 (Ngày trả: 28/01/2017)
NV.068657 (Ngày trả: 28/01/2017)
NV.068625 (Ngày trả: 28/01/2017)
NV.068671 (Ngày trả: 28/01/2017)
NV.068584 (Ngày trả: 28/01/2017)
NV.068592 (Ngày trả: 30/01/2017)
NV.068601 (Ngày trả: 30/01/2017)
NV.068612 (Ngày trả: 30/01/2017)
NV.068639 (Ngày trả: 30/01/2017)
NV.068619 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.068588 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.068597 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.068662 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.068646 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.068649 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.068583 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.068581 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.068632 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.068582 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.068638 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.068630 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.068608 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.068587 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.068600 (Ngày trả: 01/02/2017)
NV.068637 (Ngày trả: 01/02/2017)
NV.068606 (Ngày trả: 01/02/2017)
NV.068661 (Ngày trả: 01/02/2017)
NV.068614 (Ngày trả: 01/02/2017)
NV.068602 (Ngày trả: 01/02/2017)
NV.068616 (Ngày trả: 01/02/2017)
NV.068644 (Ngày trả: 18/02/2017)
NV.068648 (Ngày trả: 18/02/2017)
NV.068611 (Ngày trả: 19/02/2017)
NV.068654 (Ngày trả: 21/02/2017)
NV.068651 (Ngày trả: 21/02/2017)
NV.068589 (Ngày trả: 21/02/2017)
NV.068652 (Ngày trả: 22/02/2017)
NV.068676 (Ngày trả: 26/02/2017)
NV.068598 (Ngày trả: 28/02/2017)
NV.068615 (Ngày trả: 28/02/2017)
NV.068664 (Ngày trả: 28/02/2017)
NV.068607 (Ngày trả: 28/02/2017)
NV.068672 (Ngày trả: 01/03/2017)
NV.068679 (Ngày trả: 01/03/2017)
NV.068595 (Ngày trả: 01/03/2017)
NV.068626 (Ngày trả: 04/03/2017)
NV.068609 (Ngày trả: 11/03/2017)
NV.068678 (Ngày trả: 13/03/2017)
NV.068603 (Ngày trả: 01/04/2017)
NV.068650 (Ngày trả: 02/04/2017)
NV.068641 (Ngày trả: 02/04/2017)
NV.068631 (Ngày trả: 02/04/2017)
NV.068594 (Ngày trả: 02/04/2017)
NV.068635 (Ngày trả: 02/04/2017)
NV.068633 (Ngày trả: 02/04/2017)
NV.068634 (Ngày trả: 02/04/2017)
NV.068629 (Ngày trả: 02/04/2017)
NV.068593 (Ngày trả: 02/04/2017)
NV.068618 (Ngày trả: 02/04/2017)
NV.068667 (Ngày trả: 02/04/2017)
NV.068668 (Ngày trả: 02/04/2017)
NV.068675 (Ngày trả: 02/04/2017)
NV.068665 (Ngày trả: 02/04/2017)
NV.068647 (Ngày trả: 02/04/2017)
NV.068624 (Ngày trả: 02/04/2017)
NV.068653 (Ngày trả: 02/04/2017)
NV.068666 (Ngày trả: 03/04/2017)
NV.068677 (Ngày trả: 08/04/2017)