Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Bá Kim

  • Phương pháp dạy học môn Toán / Nguyễn Bá Kim - H.: Nxb Đại học sư phạm , 2007
           460 tr. ; 21 cm 
           1.Phương pháp  2.Phương pháp dạy học môn Toán  
           510.7 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
62/100 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.068666-NV.068668, NV.068670, NV.068673, NV.068674, NV.068676-NV.068678, NV.068680, NV.068583-NV.068587, NV.068590-NV.068594, NV.068596-NV.068599, NV.068602, NV.068603, NV.068605, NV.068607-NV.068610, NV.068612, NV.068614-NV.068622, NV.068624-NV.068626, NV.068628, NV.068631-NV.068633, NV.068636-NV.068638, NV.068640, NV.068646, NV.068648, NV.068650-NV.068657
Bản tư liệu đã mượn NV.068642 (Ngày trả: 24/11/2014)
NV.068659 (Ngày trả: 24/11/2014)
NV.068669 (Ngày trả: 22/08/2017)
NV.068623 (Ngày trả: 28/01/2017)
NV.068581 (Ngày trả: 31/01/2017)
NV.068595 (Ngày trả: 01/03/2017)
NV.068675 (Ngày trả: 02/04/2017)
NV.068627 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.068589 (Ngày trả: 20/01/2018)
NV.068630 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.068600 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.068663 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.068649 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.068641 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.068644 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.068664 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.068661 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.068629 (Ngày trả: 10/02/2018)
NV.068643 (Ngày trả: 10/02/2018)
NV.068658 (Ngày trả: 10/02/2018)
NV.068665 (Ngày trả: 10/02/2018)
NV.068634 (Ngày trả: 10/02/2018)
NV.068582 (Ngày trả: 10/02/2018)
NV.068645 (Ngày trả: 10/02/2018)
NV.068604 (Ngày trả: 10/02/2018)
NV.068611 (Ngày trả: 10/02/2018)
NV.068660 (Ngày trả: 11/02/2018)
NV.068679 (Ngày trả: 11/02/2018)
NV.068662 (Ngày trả: 17/02/2018)
NV.068635 (Ngày trả: 21/02/2018)
NV.068671 (Ngày trả: 24/04/2018)
NV.068647 (Ngày trả: 01/05/2018)
NV.068613 (Ngày trả: 15/05/2018)
NV.068639 (Ngày trả: 16/05/2018)
NV.068601 (Ngày trả: 16/05/2018)
NV.068606 (Ngày trả: 16/05/2018)
NV.068588 (Ngày trả: 19/05/2018)
NV.068672 (Ngày trả: 28/05/2018)