Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Lê Văn Trưởng

  • Tự nhiên - xã hội và phương pháp dạy học tự nhiên - xã hội . T.2 / Lê Văn Trưởng - H.: Giáo dục , 2007
           224 tr. ; 29 cm 
           1.Tự nhiên - xã hội  2.Phương pháp  3.Dạy học  
           372.35 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
29/100 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.067153, NV.067161, NV.067163, NV.067172, NV.067174, NV.067180, NV.067182, NV.067184, NV.067185, NV.067193, NV.067196, NV.067198, NV.067202, NV.067204, NV.067206-NV.067209, NV.067213, NV.067215, NV.067220, NV.067223, NV.067225, NV.067227, NV.067228, NV.067233, NV.067236, NV.067247, NV.067248
Bản tư liệu đã mượn NV.067166 (Ngày trả: 12/06/2012)
NV.067219 (Ngày trả: 19/01/2011)
NV.067244 (Ngày trả: 22/06/2015)
NV.067162 (Ngày trả: 19/06/2017)
NV.067165 (Ngày trả: 19/06/2017)
NV.067245 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.067240 (Ngày trả: 19/06/2017)
NV.067191 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.067192 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067151 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067194 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.067199 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.067234 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.067189 (Ngày trả: 04/09/2018)
NV.067211 (Ngày trả: 27/01/2019)
NV.067214 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.067235 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.067216 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.067221 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.067210 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.067168 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.067164 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.067156 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.067183 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.067238 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.067160 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.067187 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.067241 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.067205 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.067154 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.067222 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.067246 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.067155 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.067190 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.067170 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.067186 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.067177 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.067224 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.067181 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.067232 (Ngày trả: 31/08/2019)
NV.067197 (Ngày trả: 31/08/2019)
NV.067171 (Ngày trả: 01/09/2019)
NV.067150 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.067203 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.067212 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.067176 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.067179 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.067226 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.067239 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.067242 (Ngày trả: 05/10/2019)
NV.067178 (Ngày trả: 13/10/2019)
NV.067243 (Ngày trả: 28/10/2019)
NV.067167 (Ngày trả: 28/10/2019)
NV.067195 (Ngày trả: 28/10/2019)
NV.067237 (Ngày trả: 28/10/2019)
NV.067200 (Ngày trả: 28/10/2019)
NV.067229 (Ngày trả: 28/10/2019)
NV.067173 (Ngày trả: 28/10/2019)
NV.067218 (Ngày trả: 28/10/2019)
NV.067230 (Ngày trả: 28/10/2019)
NV.067249 (Ngày trả: 30/10/2019)
NV.067201 (Ngày trả: 28/10/2019)
NV.067175 (Ngày trả: 28/10/2019)
NV.067159 (Ngày trả: 28/10/2019)
NV.067158 (Ngày trả: 28/10/2019)
NV.067217 (Ngày trả: 30/10/2019)
NV.067169 (Ngày trả: 01/11/2019)
NV.067152 (Ngày trả: 02/11/2019)
NV.067231 (Ngày trả: 03/11/2019)
NV.067188 (Ngày trả: 11/11/2019)
NV.067157 (Ngày trả: 22/11/2019)