Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Lê Văn Trưởng

  • Tự nhiên - xã hội và phương pháp dạy học tự nhiên - xã hội . T.2 / Lê Văn Trưởng - H.: Giáo dục , 2007
           224 tr. ; 29 cm 
           1.Tự nhiên - xã hội  2.Phương pháp  3.Dạy học  
           372.35 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
20/100 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.067153, NV.067154, NV.067171, NV.067174, NV.067184, NV.067185, NV.067187, NV.067194, NV.067204, NV.067208, NV.067212, NV.067216, NV.067220, NV.067222, NV.067223, NV.067228, NV.067233, NV.067237, NV.067241, NV.067246
Bản tư liệu đã mượn NV.067166 (Ngày trả: 12/06/2012)
NV.067219 (Ngày trả: 19/01/2011)
NV.067244 (Ngày trả: 22/06/2015)
NV.067162 (Ngày trả: 19/06/2017)
NV.067165 (Ngày trả: 19/06/2017)
NV.067245 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.067240 (Ngày trả: 19/06/2017)
NV.067191 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.067192 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067234 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.067189 (Ngày trả: 04/09/2018)
NV.067235 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.067221 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.067160 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.067197 (Ngày trả: 31/08/2019)
NV.067176 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.067179 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.067226 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.067239 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.067178 (Ngày trả: 13/10/2019)
NV.067195 (Ngày trả: 28/10/2019)
NV.067158 (Ngày trả: 28/10/2019)
NV.067152 (Ngày trả: 02/11/2019)
NV.067231 (Ngày trả: 03/11/2019)
NV.067198 (Ngày trả: 06/12/2019)
NV.067167 (Ngày trả: 26/12/2019)
NV.067164 (Ngày trả: 16/01/2020)
NV.067169 (Ngày trả: 16/01/2020)
NV.067236 (Ngày trả: 16/01/2020)
NV.067247 (Ngày trả: 16/01/2020)
NV.067202 (Ngày trả: 16/01/2020)
NV.067182 (Ngày trả: 16/01/2020)
NV.067163 (Ngày trả: 16/01/2020)
NV.067172 (Ngày trả: 16/01/2020)
NV.067229 (Ngày trả: 19/01/2020)
NV.067188 (Ngày trả: 19/01/2020)
NV.067180 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.067207 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.067225 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.067227 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.067213 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.067173 (Ngày trả: 19/01/2020)
NV.067232 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.067218 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.067210 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.067156 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.067177 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.067168 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.067186 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.067217 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.067151 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.067155 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.067170 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.067249 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.067161 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.067209 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.067190 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.067181 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.067248 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.067193 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.067215 (Ngày trả: 19/01/2020)
NV.067196 (Ngày trả: 19/01/2020)
NV.067206 (Ngày trả: 19/01/2020)
NV.067238 (Ngày trả: 19/01/2020)
NV.067211 (Ngày trả: 20/01/2020)
NV.067150 (Ngày trả: 20/01/2020)
NV.067230 (Ngày trả: 20/01/2020)
NV.067183 (Ngày trả: 20/01/2020)
NV.067200 (Ngày trả: 20/01/2020)
NV.067224 (Ngày trả: 20/01/2020)
NV.067205 (Ngày trả: 23/01/2020)
NV.067157 (Ngày trả: 23/01/2020)
NV.067201 (Ngày trả: 23/01/2020)
NV.067199 (Ngày trả: 26/01/2020)
NV.067243 (Ngày trả: 25/01/2020)
NV.067175 (Ngày trả: 25/01/2020)
NV.067203 (Ngày trả: 25/01/2020)
NV.067159 (Ngày trả: 28/01/2020)
NV.067214 (Ngày trả: 27/01/2020)
NV.067242 (Ngày trả: 06/06/2020)