Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Lê Văn Trưởng; Hoàng Thanh Hải

  • Tự nhiên - xã hội và phương pháp dạy học tự nhiên - xã hội . T.1 / Lê Văn Trưởng - H.: Giáo dục , 2007
           200 tr. ; 29 cm 
           1.Tự nhiên - xã hội  2.Phương pháp  3.Dạy học  
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
21/100 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.067144, NV.067147, NV.067051, NV.067055-NV.067058, NV.067071, NV.067077, NV.067079, NV.067093, NV.067097, NV.067104, NV.067117, NV.067121, NV.067126, NV.067128, NV.067130, NV.067131, NV.067135, NV.067137
Bản tư liệu đã mượn NV.067078 (Ngày trả: 20/06/2017)
NV.067067 (Ngày trả: 15/07/2016)
NV.067114 (Ngày trả: 19/01/2011)
NV.067066 (Ngày trả: 18/06/2017)
NV.067061 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.067109 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.067063 (Ngày trả: 28/01/2017)
NV.067145 (Ngày trả: 05/09/2017)
NV.067094 (Ngày trả: 05/09/2017)
NV.067065 (Ngày trả: 07/02/2018)
NV.067125 (Ngày trả: 29/08/2018)
NV.067127 (Ngày trả: 30/08/2018)
NV.067099 (Ngày trả: 30/08/2018)
NV.067095 (Ngày trả: 31/08/2018)
NV.067076 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.067062 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.067110 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.067081 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.067101 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067132 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067068 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067087 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067083 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067075 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067129 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067089 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067090 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067111 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067120 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067072 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.067149 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.067091 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.067118 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.067096 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.067064 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.067050 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.067080 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.067116 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.067052 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.067136 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.067142 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.067143 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.067092 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.067086 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.067102 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.067069 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.067119 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.067074 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.067085 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.067134 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.067054 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.067070 (Ngày trả: 07/09/2018)
NV.067138 (Ngày trả: 07/09/2018)
NV.067059 (Ngày trả: 07/09/2018)
NV.067088 (Ngày trả: 07/09/2018)
NV.067105 (Ngày trả: 07/09/2018)
NV.067084 (Ngày trả: 07/09/2018)
NV.067107 (Ngày trả: 07/09/2018)
NV.067073 (Ngày trả: 07/09/2018)
NV.067113 (Ngày trả: 07/09/2018)
NV.067053 (Ngày trả: 14/09/2018)
NV.067124 (Ngày trả: 14/09/2018)
NV.067106 (Ngày trả: 15/09/2018)
NV.067108 (Ngày trả: 16/09/2018)
NV.067103 (Ngày trả: 21/09/2018)
NV.067100 (Ngày trả: 30/09/2018)
NV.067140 (Ngày trả: 05/10/2018)
NV.067060 (Ngày trả: 05/10/2018)
NV.067082 (Ngày trả: 06/10/2018)
NV.067141 (Ngày trả: 06/10/2018)
NV.067133 (Ngày trả: 06/10/2018)
NV.067139 (Ngày trả: 06/10/2018)
NV.067146 (Ngày trả: 06/10/2018)
NV.067112 (Ngày trả: 07/10/2018)
NV.067115 (Ngày trả: 11/10/2018)
NV.067098 (Ngày trả: 11/10/2018)
NV.067148 (Ngày trả: 11/10/2018)
NV.067122 (Ngày trả: 13/10/2018)
NV.067123 (Ngày trả: 13/10/2018)