Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Đào Quang Trung; Nguyễn Huỳnh Liễu

  • Thủ công - kĩ thuật và phương pháp dạy học thủ công - kỹ thuật / Đào Quang Trung - H.: Giáo dục , 2007
           351 tr. ; 29 cm 
           1.Thủ công  2.Kĩ thuật  3.Phương pháp  4.Dạy học  
           372.83 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
9/100 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.066976, NV.066980, NV.066985, NV.066989, NV.067002, NV.067006, NV.067033, NV.067036, NV.067040
Bản tư liệu đã mượn NV.067023 (Ngày trả: 24/11/2014)
NV.067034 (Ngày trả: 24/11/2014)
NV.067041 (Ngày trả: 13/01/2012)
NV.067048 (Ngày trả: 25/11/2010)
NV.067012 (Ngày trả: 04/07/2010)
NV.066959 (Ngày trả: 07/12/2016)
NV.067005 (Ngày trả: 22/06/2017)
NV.067007 (Ngày trả: 18/02/2009)
NV.067044 (Ngày trả: 18/06/2017)
NV.067028 (Ngày trả: 26/02/2017)
NV.067014 (Ngày trả: 09/09/2017)
NV.066957 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.066968 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067037 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066982 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067003 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067018 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067016 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067024 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066993 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067031 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067021 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067009 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067017 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066981 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066960 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067030 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067022 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066983 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067042 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067008 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067027 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066994 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067004 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066987 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066955 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066962 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066996 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067049 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.067047 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066986 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066999 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066978 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.067025 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.067046 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066979 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066950 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066961 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.067010 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066984 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.067020 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.067035 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066990 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066967 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066963 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066965 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066972 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.067013 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066971 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.067032 (Ngày trả: 04/09/2018)
NV.067043 (Ngày trả: 04/09/2018)
NV.066977 (Ngày trả: 04/09/2018)
NV.067001 (Ngày trả: 05/09/2018)
NV.066970 (Ngày trả: 05/09/2018)
NV.066956 (Ngày trả: 05/09/2018)
NV.066997 (Ngày trả: 05/09/2018)
NV.066966 (Ngày trả: 05/09/2018)
NV.066964 (Ngày trả: 05/09/2018)
NV.066954 (Ngày trả: 05/09/2018)
NV.067011 (Ngày trả: 05/09/2018)
NV.067015 (Ngày trả: 08/09/2018)
NV.066995 (Ngày trả: 08/09/2018)
NV.067038 (Ngày trả: 09/09/2018)
NV.067019 (Ngày trả: 09/09/2018)
NV.066988 (Ngày trả: 10/09/2018)
NV.066969 (Ngày trả: 10/09/2018)
NV.066952 (Ngày trả: 10/09/2018)
NV.066991 (Ngày trả: 10/09/2018)
NV.066975 (Ngày trả: 10/09/2018)
NV.066953 (Ngày trả: 11/09/2018)
NV.067045 (Ngày trả: 12/09/2018)
NV.067029 (Ngày trả: 16/09/2018)
NV.066998 (Ngày trả: 17/09/2018)
nv.066951 (Ngày trả: 17/09/2018)
NV.066974 (Ngày trả: 18/09/2018)
nv.067026 (Ngày trả: 18/09/2018)
NV.067039 (Ngày trả: 18/09/2018)
NV.067000 (Ngày trả: 18/09/2018)
NV.066958 (Ngày trả: 22/09/2018)
NV.066973 (Ngày trả: 22/09/2018)
NV.066992 (Ngày trả: 24/09/2018)