Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Quốc Toản; Tuấn Nguyên Bình

  • Mĩ thuật và phương pháp dạy học mĩ thuật / Nguyễn Quốc Toản - H.: Giáo dục , 2007
           228 tr. ; 29 cm 
           1.Mĩ thuật  2.Phương pháp  3.Dạy học  
           372.35 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
31/100 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.066851, NV.066854, NV.066858, NV.066861, NV.066868, NV.066870, NV.066877, NV.066879, NV.066881, NV.066884, NV.066888, NV.066892, NV.066898, NV.066902, NV.066904, NV.066907, NV.066912, NV.066913, NV.066920, NV.066921, NV.066924, NV.066926, NV.066927, NV.066934, NV.066935, NV.066938-NV.066941, NV.066948, NV.066949
Bản tư liệu đã mượn NV.066859 (Ngày trả: 30/09/2009)
NV.066873 (Ngày trả: 29/06/2011)
NV.066930 (Ngày trả: 24/11/2014)
NV.066893 (Ngày trả: 17/08/2010)
NV.066928 (Ngày trả: 25/11/2010)
NV.066872 (Ngày trả: 04/07/2011)
NV.066850 (Ngày trả: 16/01/2010)
NV.066915 (Ngày trả: 16/08/2016)
NV.066897 (Ngày trả: 07/10/2009)
NV.066947 (Ngày trả: 18/02/2009)
NV.066931 (Ngày trả: 19/06/2017)
NV.066865 (Ngày trả: 27/02/2015)
NV.066918 (Ngày trả: 18/06/2017)
NV.066946 (Ngày trả: 19/06/2017)
NV.066867 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.066857 (Ngày trả: 19/12/2013)
NV.066860 (Ngày trả: 09/12/2014)
NV.066942 (Ngày trả: 21/01/2017)
NV.066876 (Ngày trả: 22/01/2017)
NV.066899 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066905 (Ngày trả: 17/01/2018)
NV.066906 (Ngày trả: 14/02/2018)
NV.066896 (Ngày trả: 08/05/2018)
NV.066933 (Ngày trả: 30/08/2018)
NV.066901 (Ngày trả: 30/08/2018)
NV.066936 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.066866 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.066878 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.066937 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.066875 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066914 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066944 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066917 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066891 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066895 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066909 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066883 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066911 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.066945 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.066903 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.066900 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.066908 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.066852 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.066862 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.066880 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.066929 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.066874 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.066863 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.066923 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.066932 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.066887 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.066910 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.066943 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.066885 (Ngày trả: 07/09/2018)
NV.066871 (Ngày trả: 07/09/2018)
NV.066869 (Ngày trả: 07/09/2018)
NV.066853 (Ngày trả: 07/09/2018)
NV.066855 (Ngày trả: 07/09/2018)
NV.066916 (Ngày trả: 07/09/2018)
NV.066919 (Ngày trả: 07/09/2018)
NV.066925 (Ngày trả: 14/09/2018)
NV.066922 (Ngày trả: 14/09/2018)
NV.066894 (Ngày trả: 17/09/2018)
NV.066886 (Ngày trả: 17/09/2018)
NV.066889 (Ngày trả: 17/09/2018)
NV.066864 (Ngày trả: 28/09/2018)
NV.066882 (Ngày trả: 11/10/2018)
NV.066856 (Ngày trả: 11/10/2018)
NV.066890 (Ngày trả: 11/10/2018)