Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Vũ Quốc Chung; Đào Thái Lai

  • Phương pháp dạy học toán ở tiểu học / Vũ Quốc Chung - H.: Giáo dục , 2007
           287 tr. ; 29 cm 
           1.Phương pháp  2.Dạy học  3.Toán  4.Tiểu học  
           372.7 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
44/100 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.066651-NV.066654, NV.066658, NV.066661, NV.066663, NV.066666, NV.066668, NV.066669, NV.066675, NV.066676, NV.066681-NV.066684, NV.066686, NV.066688, NV.066690, NV.066692, NV.066694-NV.066696, NV.066698, NV.066700, NV.066703, NV.066705, NV.066709, NV.066710, NV.066715, NV.066716, NV.066718, NV.066719, NV.066721, NV.066724, NV.066726, NV.066727, NV.066733, NV.066739, NV.066741, NV.066742, NV.066744, NV.066746, NV.066749
Bản tư liệu đã mượn NV.066713 (Ngày trả: 18/06/2010)
NV.066662 (Ngày trả: 13/08/2016)
NV.066706 (Ngày trả: 14/08/2013)
NV.066659 (Ngày trả: 12/06/2016)
NV.066732 (Ngày trả: 22/06/2015)
NV.066708 (Ngày trả: 30/05/2013)
NV.066689 (Ngày trả: 21/06/2017)
NV.066699 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.066702 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.066687 (Ngày trả: 28/01/2017)
NV.066743 (Ngày trả: 29/01/2017)
NV.066691 (Ngày trả: 18/06/2017)
NV.066678 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.066660 (Ngày trả: 05/09/2017)
NV.066671 (Ngày trả: 05/09/2017)
NV.066745 (Ngày trả: 09/09/2017)
NV.066714 (Ngày trả: 07/02/2018)
NV.066747 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.066670 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.066674 (Ngày trả: 01/09/2018)
nv.066734 (Ngày trả: 01/09/2018)
nv.066704 (Ngày trả: 01/09/2018)
nv.066667 (Ngày trả: 01/09/2018)
nv.066672 (Ngày trả: 01/09/2018)
nv.066748 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.066657 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066664 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066730 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066717 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066736 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066685 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066731 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066665 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066707 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066655 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066723 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066697 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066740 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066711 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066725 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066728 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066693 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066701 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066722 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066720 (Ngày trả: 04/09/2018)
NV.066735 (Ngày trả: 04/09/2018)
NV.066737 (Ngày trả: 04/09/2018)
NV.066677 (Ngày trả: 05/09/2018)
NV.066673 (Ngày trả: 05/09/2018)
NV.066650 (Ngày trả: 08/09/2018)
NV.066679 (Ngày trả: 08/09/2018)
NV.066656 (Ngày trả: 09/09/2018)
NV.066680 (Ngày trả: 09/09/2018)
NV.066729 (Ngày trả: 09/09/2018)
NV.066712 (Ngày trả: 10/09/2018)
NV.066738 (Ngày trả: 31/10/2018)