Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Vũ Quốc Chung; Đào Thái Lai

  • Phương pháp dạy học toán ở tiểu học / Vũ Quốc Chung - H.: Giáo dục , 2007
           287 tr. ; 29 cm 
           1.Phương pháp  2.Dạy học  3.Toán  4.Tiểu học  
           372.7 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
15/100 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.066651, NV.066661, NV.066675, NV.066676, NV.066680, NV.066682, NV.066692, NV.066698, NV.066710, NV.066712, NV.066726, NV.066729, NV.066741, NV.066742, NV.066744
Bản tư liệu đã mượn NV.066713 (Ngày trả: 18/06/2010)
NV.066662 (Ngày trả: 13/08/2016)
NV.066706 (Ngày trả: 14/08/2013)
NV.066659 (Ngày trả: 12/06/2016)
NV.066732 (Ngày trả: 22/06/2015)
NV.066686 (Ngày trả: 01/11/2016)
NV.066708 (Ngày trả: 30/05/2013)
NV.066689 (Ngày trả: 21/06/2017)
NV.066699 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.066702 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.066650 (Ngày trả: 25/01/2017)
NV.066687 (Ngày trả: 28/01/2017)
NV.066743 (Ngày trả: 29/01/2017)
NV.066691 (Ngày trả: 18/06/2017)
NV.066703 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066655 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066656 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066725 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066721 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066730 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066668 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066697 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066727 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066720 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066739 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066688 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066685 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066672 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066717 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066664 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066654 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066709 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066707 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066694 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066733 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066718 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066723 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066740 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066711 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066667 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066728 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066719 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.066736 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.066748 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.066714 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.066677 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.066738 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.066666 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.066722 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.066696 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.066724 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.066716 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.066678 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.066735 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.066731 (Ngày trả: 01/09/2017)
NV.066690 (Ngày trả: 04/09/2017)
NV.066746 (Ngày trả: 04/09/2017)
NV.066695 (Ngày trả: 04/09/2017)
NV.066734 (Ngày trả: 02/09/2017)
NV.066737 (Ngày trả: 04/09/2017)
NV.066674 (Ngày trả: 05/09/2017)
NV.066715 (Ngày trả: 05/09/2017)
NV.066669 (Ngày trả: 05/09/2017)
NV.066684 (Ngày trả: 05/09/2017)
NV.066660 (Ngày trả: 05/09/2017)
NV.066671 (Ngày trả: 05/09/2017)
NV.066665 (Ngày trả: 05/09/2017)
NV.066673 (Ngày trả: 05/09/2017)
NV.066704 (Ngày trả: 05/09/2017)
NV.066705 (Ngày trả: 05/09/2017)
NV.066658 (Ngày trả: 05/09/2017)
NV.066683 (Ngày trả: 05/09/2017)
NV.066653 (Ngày trả: 09/09/2017)
NV.066670 (Ngày trả: 07/09/2017)
NV.066657 (Ngày trả: 09/09/2017)
NV.066700 (Ngày trả: 09/09/2017)
NV.066745 (Ngày trả: 09/09/2017)
NV.066747 (Ngày trả: 09/09/2017)
NV.066701 (Ngày trả: 09/09/2017)
NV.066679 (Ngày trả: 09/09/2017)
NV.066749 (Ngày trả: 09/09/2017)
NV.066681 (Ngày trả: 09/09/2017)
NV.066663 (Ngày trả: 18/09/2017)
NV.066693 (Ngày trả: 26/09/2017)
NV.066652 (Ngày trả: 21/10/2017)