Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Vũ Quốc Chung; Đào Thái Lai

  • Phương pháp dạy học toán ở tiểu học / Vũ Quốc Chung - H.: Giáo dục , 2007
           287 tr. ; 29 cm 
           1.Phương pháp  2.Dạy học  3.Toán  4.Tiểu học  
           372.7 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
74/100 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.066650-NV.066657, NV.066661, NV.066663, NV.066665-NV.066670, NV.066672, NV.066674-NV.066677, NV.066679, NV.066680, NV.066682-NV.066685, NV.066688, NV.066690, NV.066692-NV.066698, NV.066700, NV.066701, NV.066703-NV.066705, NV.066707, NV.066709-NV.066712, NV.066715-NV.066717, NV.066719-NV.066726, NV.066728-NV.066731, NV.066733-NV.066737, NV.066739-NV.066741, NV.066744, NV.066746-NV.066749
Bản tư liệu đã mượn NV.066713 (Ngày trả: 18/06/2010)
NV.066662 (Ngày trả: 13/08/2016)
NV.066706 (Ngày trả: 14/08/2013)
NV.066659 (Ngày trả: 12/06/2016)
NV.066732 (Ngày trả: 22/06/2015)
NV.066686 (Ngày trả: 01/11/2016)
NV.066708 (Ngày trả: 30/05/2013)
NV.066689 (Ngày trả: 21/06/2017)
NV.066699 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.066702 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.066687 (Ngày trả: 28/01/2017)
NV.066743 (Ngày trả: 29/01/2017)
NV.066691 (Ngày trả: 18/06/2017)
NV.066678 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.066660 (Ngày trả: 05/09/2017)
NV.066671 (Ngày trả: 05/09/2017)
NV.066745 (Ngày trả: 09/09/2017)
NV.066681 (Ngày trả: 09/09/2017)
nv.066727 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.066718 (Ngày trả: 21/01/2018)
NV.066742 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.066664 (Ngày trả: 22/01/2018)
NV.066738 (Ngày trả: 04/02/2018)
NV.066714 (Ngày trả: 07/02/2018)
NV.066673 (Ngày trả: 10/02/2018)
NV.066658 (Ngày trả: 14/05/2018)