Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Vũ Quốc Chung; Đào Thái Lai

  • Phương pháp dạy học toán ở tiểu học / Vũ Quốc Chung - H.: Giáo dục , 2007
           287 tr. ; 29 cm 
           1.Phương pháp  2.Dạy học  3.Toán  4.Tiểu học  
           372.7 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
54/100 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.066650-NV.066653, NV.066657, NV.066661, NV.066663-NV.066665, NV.066667, NV.066668, NV.066672, NV.066675, NV.066676, NV.066679, NV.066680, NV.066682, NV.066685-NV.066688, NV.066692-NV.066695, NV.066697, NV.066700, NV.066701, NV.066703, NV.066704, NV.066711, NV.066712, NV.066717, NV.066719, NV.066721, NV.066723, NV.066726-NV.066731, NV.066733-NV.066736, NV.066738, NV.066739, NV.066742, NV.066744, NV.066746-NV.066749
Bản tư liệu đã mượn NV.066713 (Ngày trả: 18/06/2010)
NV.066662 (Ngày trả: 13/08/2016)
NV.066706 (Ngày trả: 14/08/2013)
NV.066659 (Ngày trả: 12/06/2016)
NV.066732 (Ngày trả: 22/06/2015)
NV.066708 (Ngày trả: 30/05/2013)
NV.066689 (Ngày trả: 21/06/2017)
NV.066699 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.066702 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.066743 (Ngày trả: 29/01/2017)
NV.066691 (Ngày trả: 18/06/2017)
NV.066678 (Ngày trả: 03/09/2017)
NV.066660 (Ngày trả: 05/09/2017)
NV.066671 (Ngày trả: 05/09/2017)
NV.066714 (Ngày trả: 07/02/2018)
NV.066674 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.066737 (Ngày trả: 04/09/2018)
NV.066656 (Ngày trả: 09/09/2018)
NV.066718 (Ngày trả: 17/01/2019)
NV.066709 (Ngày trả: 17/01/2019)
NV.066698 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066673 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066705 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066670 (Ngày trả: 30/08/2019)
NV.066710 (Ngày trả: 30/08/2019)
NV.066715 (Ngày trả: 31/08/2019)
NV.066669 (Ngày trả: 31/08/2019)
NV.066677 (Ngày trả: 01/09/2019)
NV.066725 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.066655 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.066690 (Ngày trả: 11/12/2019)
NV.066684 (Ngày trả: 16/01/2020)
NV.066683 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.066724 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.066654 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.066707 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.066658 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.066745 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.066740 (Ngày trả: 19/01/2020)
NV.066681 (Ngày trả: 19/01/2020)
NV.066720 (Ngày trả: 19/01/2020)
NV.066741 (Ngày trả: 20/01/2020)
NV.066666 (Ngày trả: 20/01/2020)
NV.066722 (Ngày trả: 20/01/2020)
NV.066696 (Ngày trả: 20/01/2020)
NV.066716 (Ngày trả: 27/01/2020)