Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Thị Quy; Nguyễn Thị Bích Hạnh

  • Giáo dục học / Nguyễn Thị Quy - H.: Giáo dục , 2007
           304 tr. ; 29 cm 
           1.Giáo dục  2.Giáo dục học  
           370.372 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
81/100 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.066550-NV.066555, NV.066557-NV.066560, NV.066563-NV.066574, NV.066576-NV.066584, NV.066586-NV.066588, NV.066591, NV.066593-NV.066598, NV.066600-NV.066602, NV.066604-NV.066609, NV.066612, NV.066614-NV.066624, NV.066627-NV.066637, NV.066639, NV.066641, NV.066644-NV.066649
Bản tư liệu đã mượn NV.066640 (Ngày trả: 10/09/2014)
NV.066638 (Ngày trả: 23/05/2011)
NV.066613 (Ngày trả: 02/03/2012)
NV.066610 (Ngày trả: 03/06/2017)
NV.066590 (Ngày trả: 23/06/2010)
NV.066575 (Ngày trả: 23/10/2009)
NV.066589 (Ngày trả: 15/11/2016)
NV.066561 (Ngày trả: 17/11/2016)
NV.066556 (Ngày trả: 23/06/2015)
NV.066611 (Ngày trả: 22/09/2013)
NV.066585 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.066626 (Ngày trả: 19/01/2017)
NV.066603 (Ngày trả: 19/10/2016)
NV.066625 (Ngày trả: 14/11/2016)
NV.066592 (Ngày trả: 10/11/2016)
NV.066599 (Ngày trả: 25/07/2017)
NV.066562 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.066643 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.066642 (Ngày trả: 28/01/2018)