Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Thị Quy; Nguyễn Thị Bích Hạnh

  • Giáo dục học / Nguyễn Thị Quy - H.: Giáo dục , 2007
           304 tr. ; 29 cm 
           1.Giáo dục  2.Giáo dục học  
           370.372 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
15/100 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.066554, NV.066563, NV.066564, NV.066566, NV.066586, NV.066591, NV.066595, NV.066596, NV.066608, NV.066620, NV.066622, NV.066623, NV.066631, NV.066634, NV.066645
Bản tư liệu đã mượn NV.066640 (Ngày trả: 10/09/2014)
NV.066638 (Ngày trả: 23/05/2011)
NV.066613 (Ngày trả: 02/03/2012)
NV.066610 (Ngày trả: 03/06/2017)
NV.066590 (Ngày trả: 23/06/2010)
NV.066575 (Ngày trả: 23/10/2009)
NV.066589 (Ngày trả: 15/11/2016)
NV.066561 (Ngày trả: 17/11/2016)
NV.066556 (Ngày trả: 23/06/2015)
NV.066611 (Ngày trả: 22/09/2013)
NV.066585 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.066626 (Ngày trả: 19/01/2017)
NV.066603 (Ngày trả: 19/10/2016)
NV.066625 (Ngày trả: 14/11/2016)
NV.066592 (Ngày trả: 10/11/2016)
NV.066599 (Ngày trả: 25/07/2017)
NV.066597 (Ngày trả: 19/09/2017)
NV.066577 (Ngày trả: 19/01/2018)
NV.066604 (Ngày trả: 19/01/2018)
NV.066588 (Ngày trả: 19/01/2018)
NV.066568 (Ngày trả: 21/01/2018)
nv.066565 (Ngày trả: 23/01/2018)
nv.066609 (Ngày trả: 23/01/2018)
nv.066602 (Ngày trả: 23/01/2018)
nv.066551 (Ngày trả: 23/01/2018)
NV.066569 (Ngày trả: 24/01/2018)
NV.066555 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.066574 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.066606 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.066557 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.066553 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.066618 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.066648 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.066612 (Ngày trả: 27/01/2018)
NV.066584 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.066607 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.066570 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.066621 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.066576 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.066550 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.066598 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.066619 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.066581 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.066567 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.066600 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.066639 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.066614 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.066644 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.066560 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.066562 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.066643 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.066642 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.066627 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.066580 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.066624 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.066632 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.066579 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.066617 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.066636 (Ngày trả: 28/01/2018)
NV.066629 (Ngày trả: 01/02/2018)
NV.066578 (Ngày trả: 01/02/2018)
NV.066558 (Ngày trả: 01/02/2018)
NV.066552 (Ngày trả: 01/02/2018)
NV.066587 (Ngày trả: 01/02/2018)
NV.066646 (Ngày trả: 01/02/2018)
NV.066616 (Ngày trả: 01/02/2018)
NV.066635 (Ngày trả: 01/02/2018)
NV.066647 (Ngày trả: 03/02/2018)
NV.066559 (Ngày trả: 02/02/2018)
NV.066571 (Ngày trả: 02/02/2018)
NV.066615 (Ngày trả: 02/02/2018)
NV.066583 (Ngày trả: 02/02/2018)
NV.066628 (Ngày trả: 02/02/2018)
NV.066605 (Ngày trả: 03/02/2018)
NV.066601 (Ngày trả: 03/02/2018)
NV.066637 (Ngày trả: 03/02/2018)
NV.066573 (Ngày trả: 03/02/2018)
NV.066630 (Ngày trả: 03/02/2018)
NV.066641 (Ngày trả: 03/02/2018)
NV.066633 (Ngày trả: 04/02/2018)
NV.066593 (Ngày trả: 04/02/2018)
NV.066582 (Ngày trả: 05/02/2018)
NV.066572 (Ngày trả: 09/02/2018)
nv.066594 (Ngày trả: 27/05/2018)
NV.066649 (Ngày trả: 29/05/2018)