Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Việt Bắc; Đinh Xuân Hảo

  • Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên / Nguyễn Việt Bắc - H.: Giáo dục , 2007
           256 tr. ; 29 cm 
           1.  
           371.2 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
47/100 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.066350, NV.066352-NV.066357, NV.066360, NV.066362, NV.066364, NV.066370-NV.066372, NV.066375, NV.066377-NV.066381, NV.066383-NV.066386, NV.066390, NV.066392, NV.066393, NV.066397, NV.066399, NV.066400, NV.066402, NV.066409, NV.066418, NV.066422, NV.066426, NV.066429, NV.066432-NV.066434, NV.066436, NV.066438, NV.066440, NV.066443, NV.066444, NV.066446-NV.066449
Bản tư liệu đã mượn NV.066394 (Ngày trả: 29/07/2015)
NV.066430 (Ngày trả: 27/06/2011)
NV.066423 (Ngày trả: 30/05/2013)
NV.066382 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.066361 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.066396 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066414 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066401 (Ngày trả: 04/09/2018)
NV.066359 (Ngày trả: 08/09/2018)
NV.066431 (Ngày trả: 16/01/2019)
NV.066419 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066427 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066425 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066351 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066403 (Ngày trả: 31/08/2019)
NV.066395 (Ngày trả: 30/08/2019)
NV.066435 (Ngày trả: 30/08/2019)
NV.066441 (Ngày trả: 31/08/2019)
NV.066428 (Ngày trả: 31/08/2019)
NV.066373 (Ngày trả: 01/09/2019)
NV.066363 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.066404 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.066374 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.066387 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.066368 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.066410 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.066413 (Ngày trả: 05/09/2019)
NV.066367 (Ngày trả: 05/09/2019)
NV.066388 (Ngày trả: 05/09/2019)
NV.066424 (Ngày trả: 05/09/2019)
NV.066421 (Ngày trả: 05/09/2019)
NV.066416 (Ngày trả: 06/09/2019)
NV.066398 (Ngày trả: 06/12/2019)
NV.066391 (Ngày trả: 16/01/2020)
NV.066415 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.066437 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.066358 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.066408 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.066439 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.066442 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.066369 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.066365 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.066412 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.066411 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.066417 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.066445 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.066420 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.066376 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.066389 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.066366 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.066407 (Ngày trả: 20/01/2020)
NV.066405 (Ngày trả: 20/01/2020)
NV.066406 (Ngày trả: 27/01/2020)