Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Việt Bắc; Đinh Xuân Hảo

  • Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên / Nguyễn Việt Bắc - H.: Giáo dục , 2007
           256 tr. ; 29 cm 
           1.  
           371.2 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
27/100 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.066351, NV.066353, NV.066357, NV.066367, NV.066370, NV.066371, NV.066379, NV.066386, NV.066388, NV.066391, NV.066397-NV.066400, NV.066402, NV.066403, NV.066405, NV.066409, NV.066416, NV.066417, NV.066421, NV.066424, NV.066429, NV.066434, NV.066437, NV.066442, NV.066449
Bản tư liệu đã mượn NV.066394 (Ngày trả: 29/07/2015)
NV.066430 (Ngày trả: 27/06/2011)
NV.066423 (Ngày trả: 30/05/2013)
NV.066382 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.066445 (Ngày trả: 09/09/2017)
NV.066384 (Ngày trả: 11/09/2017)
NV.066432 (Ngày trả: 17/01/2018)
NV.066413 (Ngày trả: 10/02/2018)
NV.066436 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.066374 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.066361 (Ngày trả: 01/09/2018)
nv.066412 (Ngày trả: 01/09/2018)
nv.066418 (Ngày trả: 01/09/2018)
nv.066354 (Ngày trả: 01/09/2018)
nv.066352 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.066368 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066408 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066369 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066435 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066362 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066440 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066410 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066420 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066389 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066433 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066356 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066407 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066383 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066375 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066385 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066426 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066443 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066428 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066419 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066441 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066411 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066366 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066350 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066444 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066415 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066380 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066355 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066360 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066358 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066365 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066381 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066392 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066393 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066372 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066447 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066422 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066387 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066438 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066396 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066414 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066395 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066390 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066376 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066363 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066439 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066377 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066427 (Ngày trả: 04/09/2018)
NV.066373 (Ngày trả: 04/09/2018)
NV.066401 (Ngày trả: 04/09/2018)
NV.066406 (Ngày trả: 05/09/2018)
NV.066425 (Ngày trả: 05/09/2018)
NV.066359 (Ngày trả: 08/09/2018)
NV.066404 (Ngày trả: 06/09/2018)
NV.066378 (Ngày trả: 08/09/2018)
NV.066364 (Ngày trả: 08/09/2018)
NV.066446 (Ngày trả: 09/09/2018)
NV.066448 (Ngày trả: 10/09/2018)
NV.066431 (Ngày trả: 16/09/2018)