Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Nguyễn Việt Bắc; Đinh Xuân Hảo

  • Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên / Nguyễn Việt Bắc - H.: Giáo dục , 2007
           256 tr. ; 29 cm 
           1.  
           371.2 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
6/100 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.066354, NV.066357, NV.066366, NV.066380, NV.066398, NV.066399
Bản tư liệu đã mượn NV.066394 (Ngày trả: 29/07/2015)
NV.066430 (Ngày trả: 27/06/2011)
NV.066423 (Ngày trả: 30/05/2013)
NV.066382 (Ngày trả: 27/05/2016)
NV.066361 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.066444 (Ngày trả: 02/09/2018)
NV.066393 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066372 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066396 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066414 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.066401 (Ngày trả: 04/09/2018)
NV.066359 (Ngày trả: 08/09/2018)
NV.066434 (Ngày trả: 05/04/2019)
NV.066431 (Ngày trả: 16/01/2019)
NV.066406 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066419 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066383 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066427 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066407 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066433 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066415 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066411 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066389 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066440 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066425 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066381 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066447 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066376 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066384 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066445 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066385 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066432 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066420 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066408 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066439 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066371 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066426 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066446 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066351 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066391 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066403 (Ngày trả: 31/08/2019)
NV.066377 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066422 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.066409 (Ngày trả: 30/08/2019)
NV.066353 (Ngày trả: 30/08/2019)
NV.066402 (Ngày trả: 30/08/2019)
NV.066379 (Ngày trả: 30/08/2019)
NV.066370 (Ngày trả: 30/08/2019)
NV.066400 (Ngày trả: 30/08/2019)
NV.066412 (Ngày trả: 30/08/2019)
NV.066436 (Ngày trả: 30/08/2019)
NV.066448 (Ngày trả: 30/08/2019)
NV.066395 (Ngày trả: 30/08/2019)
NV.066435 (Ngày trả: 30/08/2019)
NV.066358 (Ngày trả: 30/08/2019)
NV.066378 (Ngày trả: 30/08/2019)
NV.066369 (Ngày trả: 30/08/2019)
NV.066356 (Ngày trả: 31/08/2019)
NV.066418 (Ngày trả: 31/08/2019)
NV.066438 (Ngày trả: 31/08/2019)
NV.066365 (Ngày trả: 31/08/2019)
NV.066441 (Ngày trả: 31/08/2019)
NV.066437 (Ngày trả: 31/08/2019)
NV.066417 (Ngày trả: 31/08/2019)
NV.066429 (Ngày trả: 31/08/2019)
NV.066428 (Ngày trả: 31/08/2019)
NV.066392 (Ngày trả: 31/08/2019)
NV.066405 (Ngày trả: 31/08/2019)
NV.066443 (Ngày trả: 01/09/2019)
NV.066373 (Ngày trả: 01/09/2019)
nv.066449 (Ngày trả: 01/09/2019)
NV.066363 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.066360 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.066352 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.066375 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.066397 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.066404 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.066350 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.066390 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.066362 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.066374 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.066387 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.066368 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.066410 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.066413 (Ngày trả: 05/09/2019)
NV.066367 (Ngày trả: 05/09/2019)
NV.066442 (Ngày trả: 05/09/2019)
NV.066388 (Ngày trả: 05/09/2019)
NV.066424 (Ngày trả: 05/09/2019)
NV.066386 (Ngày trả: 05/09/2019)
NV.066421 (Ngày trả: 05/09/2019)
NV.066416 (Ngày trả: 06/09/2019)
NV.066364 (Ngày trả: 06/09/2019)
NV.066355 (Ngày trả: 07/09/2019)