Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Cao Đức Tiến; Dương Thị Hương

  • Văn học / Cao Đức Tiến - H.: Giáo dục , 2007
           208 tr. ; 29 cm 
           1.  
           800.372 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
11/100 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.065752, NV.065762, NV.065768, NV.065778, NV.065787, NV.065791, NV.065792, NV.065816, NV.065824, NV.065837, NV.065847
Bản tư liệu đã mượn NV.065843 (Ngày trả: 18/10/2016)
NV.065770 (Ngày trả: 13/07/2016)
NV.065848 (Ngày trả: 18/07/2012)
NV.065799 (Ngày trả: 15/12/2014)
NV.065828 (Ngày trả: 17/11/2015)
NV.065780 (Ngày trả: 14/11/2016)
NV.065800 (Ngày trả: 17/07/2016)
NV.065797 (Ngày trả: 09/12/2014)
NV.065834 (Ngày trả: 26/02/2017)
nv.065823 (Ngày trả: 05/09/2018)
NV.065775 (Ngày trả: 24/01/2019)
NV.065830 (Ngày trả: 08/03/2019)
NV.065804 (Ngày trả: 23/05/2020)
NV.065835 (Ngày trả: 12/02/2021)
NV.065832 (Ngày trả: 12/02/2021)
NV.065771 (Ngày trả: 14/02/2021)
NV.065795 (Ngày trả: 06/03/2021)
NV.065759 (Ngày trả: 08/03/2021)
NV.065757 (Ngày trả: 08/03/2021)
NV.065796 (Ngày trả: 15/04/2021)
NV.065758 (Ngày trả: 15/04/2021)
NV.065820 (Ngày trả: 15/04/2021)
NV.065766 (Ngày trả: 22/04/2021)
NV.065760 (Ngày trả: 22/04/2021)
NV.065827 (Ngày trả: 22/04/2021)
NV.065755 (Ngày trả: 22/04/2021)
NV.065750 (Ngày trả: 22/04/2021)
NV.065798 (Ngày trả: 22/04/2021)
NV.065845 (Ngày trả: 22/04/2021)
NV.065813 (Ngày trả: 22/04/2021)
NV.065811 (Ngày trả: 22/04/2021)
NV.065779 (Ngày trả: 22/04/2021)
NV.065831 (Ngày trả: 22/04/2021)
NV.065844 (Ngày trả: 22/04/2021)
NV.065829 (Ngày trả: 22/04/2021)
NV.065764 (Ngày trả: 22/04/2021)
NV.065808 (Ngày trả: 22/04/2021)
NV.065818 (Ngày trả: 23/04/2021)
NV.065807 (Ngày trả: 23/04/2021)
NV.065776 (Ngày trả: 23/04/2021)
NV.065756 (Ngày trả: 25/04/2021)
NV.065767 (Ngày trả: 25/04/2021)
NV.065842 (Ngày trả: 25/04/2021)
NV.065793 (Ngày trả: 25/04/2021)
nv.065772 (Ngày trả: 25/04/2021)
nv.065794 (Ngày trả: 25/04/2021)
nv.065826 (Ngày trả: 25/04/2021)
nv.065825 (Ngày trả: 25/04/2021)
nv.065753 (Ngày trả: 25/04/2021)
nv.065810 (Ngày trả: 25/04/2021)
NV.065815 (Ngày trả: 26/04/2021)
NV.065849 (Ngày trả: 26/04/2021)
NV.065765 (Ngày trả: 26/04/2021)
NV.065806 (Ngày trả: 29/04/2021)
NV.065822 (Ngày trả: 02/05/2021)
NV.065802 (Ngày trả: 02/05/2021)
NV.065814 (Ngày trả: 16/05/2021)
NV.065841 (Ngày trả: 27/05/2021)
NV.065754 (Ngày trả: 17/06/2021)
NV.065761 (Ngày trả: 17/06/2021)
NV.065788 (Ngày trả: 17/06/2021)
NV.065781 (Ngày trả: 17/06/2021)
NV.065789 (Ngày trả: 17/06/2021)
NV.065819 (Ngày trả: 17/06/2021)
NV.065809 (Ngày trả: 17/06/2021)
NV.065840 (Ngày trả: 17/06/2021)
NV.065838 (Ngày trả: 17/06/2021)
NV.065801 (Ngày trả: 17/06/2021)
NV.065783 (Ngày trả: 17/06/2021)
NV.065821 (Ngày trả: 17/06/2021)
NV.065817 (Ngày trả: 17/06/2021)
NV.065785 (Ngày trả: 17/06/2021)
NV.065773 (Ngày trả: 17/06/2021)
NV.065784 (Ngày trả: 17/06/2021)
NV.065763 (Ngày trả: 18/06/2021)
NV.065774 (Ngày trả: 18/06/2021)
NV.065803 (Ngày trả: 19/06/2021)
NV.065751 (Ngày trả: 20/06/2021)
NV.065846 (Ngày trả: 20/06/2021)
NV.065833 (Ngày trả: 20/06/2021)
NV.065790 (Ngày trả: 20/06/2021)
NV.065769 (Ngày trả: 21/06/2021)
NV.065812 (Ngày trả: 21/06/2021)
NV.065836 (Ngày trả: 21/06/2021)
NV.065805 (Ngày trả: 21/06/2021)
NV.065786 (Ngày trả: 21/06/2021)
NV.065782 (Ngày trả: 24/06/2021)
NV.065839 (Ngày trả: 24/06/2021)
NV.065777 (Ngày trả: 24/06/2021)