Thông tin thư mục


 Thông tin biên mục

Lê Phương Nga

  • Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học (Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng và đại học Sư phạm / Lê Phương Nga - H. : Đại học sư phạm, 2007
           295 tr. ; 29 cm 
           1.Phương pháp  2.Dạy học  3.Tiếng Việt  
           372.43 
           Sách, chuyên khảo, tuyển tập 
 Nơi yêu cầu
34/95 Thư viện: LibQN--- Kho: NV
Bản tài liệu sẵn sàng NV.065001, NV.065015, NV.065017, NV.065018, NV.065026, NV.065027, NV.065031, NV.065036, NV.065040, NV.065042, NV.065044, NV.065046, NV.065048, NV.065059, NV.065061, NV.086174-NV.086187, NV.086189-NV.086193
Bản tư liệu đã mượn NV.065023 (Ngày trả: 28/08/2012)
NV.065045 (Ngày trả: 12/06/2012)
NV.065009 (Ngày trả: 18/06/2017)
NV.065002 (Ngày trả: 10/07/2011)
NV.064996 (Ngày trả: 22/06/2017)
NV.065019 (Ngày trả: 12/06/2016)
NV.065013 (Ngày trả: 22/06/2015)
NV.064990 (Ngày trả: 25/05/2017)
NV.065016 (Ngày trả: 19/06/2017)
NV.065051 (Ngày trả: 18/06/2017)
NV.065052 (Ngày trả: 12/04/2016)
NV.065049 (Ngày trả: 01/09/2018)
NV.065011 (Ngày trả: 03/09/2018)
NV.065021 (Ngày trả: 03/09/2018)
nv.065008 (Ngày trả: 06/12/2019)
NV.065004 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.065032 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.065035 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.065055 (Ngày trả: 29/08/2019)
NV.065022 (Ngày trả: 31/08/2019)
NV.064993 (Ngày trả: 01/09/2019)
NV.065029 (Ngày trả: 01/09/2019)
NV.065025 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.065060 (Ngày trả: 02/09/2019)
NV.065007 (Ngày trả: 16/01/2020)
NV.064987 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.065047 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.065010 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.065037 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.065012 (Ngày trả: 17/01/2020)
NV.065054 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.065028 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.064994 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.065033 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.065057 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.064995 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.065000 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.064998 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.065003 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.065056 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.065006 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.065043 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.065034 (Ngày trả: 18/01/2020)
NV.065020 (Ngày trả: 19/01/2020)
NV.065053 (Ngày trả: 19/01/2020)
NV.064997 (Ngày trả: 19/01/2020)
NV.065038 (Ngày trả: 20/01/2020)
NV.064989 (Ngày trả: 20/01/2020)
NV.064992 (Ngày trả: 20/01/2020)
NV.065041 (Ngày trả: 20/01/2020)
NV.065058 (Ngày trả: 20/01/2020)
NV.064999 (Ngày trả: 23/01/2020)
NV.064991 (Ngày trả: 23/01/2020)
NV.065014 (Ngày trả: 25/01/2020)
NV.065039 (Ngày trả: 25/01/2020)
NV.065005 (Ngày trả: 26/01/2020)
nv.065024 (Ngày trả: 26/01/2020)
nv.064988 (Ngày trả: 26/01/2020)
NV.086188 (Ngày trả: 06/06/2020)
NV.065050 (Ngày trả: 06/06/2020)
NV.065030 (Ngày trả: 13/06/2020)
5/5 Thư viện: LibQN--- Kho: TC1
Bản tài liệu sẵn sàng TK.034843-TK.034847

Không có thông tin xếp giá